دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی

دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی

سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 4/7) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 6/8 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آب یونیزه قلیایی می تواند pH بدن را در محدوده 6/8 تا 7/8 قرار دهد.

دلیل دوم: نوشیدن آب یونیزه قلیایی که دارای خوشه های ریز مولکولی هستند، بدن را هیدارته می کند. میکرو خوشه ای بودن مولکولهای آب، یعنی اینکه مولکولهای آب یونیزه قلیایی نسبت به آب معمولی ریزتر است. بدن ما می تواند به سرعت این مولکولها را جذب کرده و هیدارته شود. نوشیدن این آب به سم زدایی بدن در طی تعریق بدن و… کمک می کند.

دلیل سوم: دستگاه آب یونیزه قلیایی، آبی تولید می کند که به میزان زیاد آنتی اکسیدان است. آنتی اکسیدان باعث خنثی سازی و حذف رادیکالهای آزاد می شود که دلیل ایجاد صدمه به سلولهای بدن هستند. آنتی اکسیدان باعث جلوگیری از عوارض ناشی از افزایش سن، سرطان، پوکی استخوان، خستگی مزمن و بیماریهای مختلف می شود.

You need to drink alkaline ionized water three reasons for you

First, restore the body’s pH, the state is neutral (pH of about 4.7). PH neutral body, healthy body. If the pH is less than 6/8 body needs, your body becomes acidic. Easily develop the disease in the body acidic. IP drink ionized alkaline body pH in the range of 6/8 to 7/8 can be.

Second, drinking alkaline ionized water with small molecular clusters, the body hydrated. Micro cluster of water molecules, the molecules are ionized, alkaline water is smaller than normal water. Our body can quickly absorb these molecules to be hydrated. Drink water to detoxify the body and helps the body during exercise.

The third reason: alkaline ionized water machine, water produces a high amount of antioxidants. Antioxidants will neutralize and eliminate free radicals that cause damage to cells in the body. Antioxidants prevent the complications of aging, cancer, osteoporosis, chronic fatigue and cause various diseases.

hygienic water treatment, water purification, water Saif, 3-stage water purifier, water ionizer alkaline, antioxidant, prevent chronic fatigue, prevent cancer, prevent osteoporosis, alkaline ionized water machine, the benefits of drinking alkaline ionized water, water molecules molecules, alkaline ionized water, alkaline ionized water

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *