فرایند اوزون در تصفیه آب خانگی

کاربرد اوزون در تصفیه آب

 ازن مصارف زیادی در تصفیه آب آشامیدنی از قبیل کنترل طعم و بو کنترل رنگ و حذف آهن و منگنز علاوه بر گند زدائی دارد . قدرت این اکسید کننده در شفاف سازی منابع آب با کیفیت پائین مانند آبهای بازیافتی مهم می باشد. ازن مواد معدنی زائد را بطور کامل اکسید نموده و موجب ته نشینی و حذف آنها می گردد. اهمیت عمده ازن در قابلیت شکستن ترکیبات آلی همراه با آهن و منگنز می باشد.ازن در برطرف نمودن ترکیبات آلی مولد رنگ ، قوی و موثر نشان می دهد بطوریکه بعنوان یک عامل جلا دهنده خوب برای فاضلاب و حذف کننده رنگ در آب شرب کا ربردهای فراوانی یافته است . ازن همچنین قادر است ترکیبات فنولیک و دیگر ترکیبات مولد طعم را در آب شرب از بین ببرد.  تحقیقات نشان داده است که ازن می تواند آفت کشهای مالاتیون و پاراتیون را که ترکیباتی سرطان زا و خطرناک هستند به اسید فسفریک ( بی خطر) تبدیل نماید.اخیراً در خصوص استفاده از ازن به منظور کنترل و حذف کدورت و مواد آلی در مقررات EPA  رهنمود هایی ارائه گردیده است .

 در غیاب یون برمید در آب ، محصولات جانبی حاصل از ازن زنی شامل اسید هایی با وزن ملکولی کم و غیر هالوژن دار ، آلدهیدها، کتون ها و الکل ها می باشند که این ترکیبات اغلب توسط میکرو ارگانیسم های موجود در آب قابل تجزیه بیولوژیکی می باشند و معمولاً برای مصرف کنندگان بی خطر هستند . پیش ازن زنی باعث تغییر شکل مواد آلی موجود در آب خام می گردد ازن ، مواد آلی دارای زنجیره طولانی و با تعداد ملکول زیاد را به مواد غیر قابل تجزیه بیولوژیکی و نیز برخی ترکیبات کوچکتر قابل تجزیه تبدیل می نماید. این امر بطور همزمان موجب افزایش اکسیژن محلول آب می گردد و شرایط برای رشد باکتریها ی هوازی مهیا می شود. در صورت استفاده از فیلترهای کربن فعال گرانولی (GAC ) در بخش فیلتر اسیون ، مواد آلی بر روی منافذ و سطح کربن فعال گرانولی جذب می شوند و لذا فیلتر بعنوان منبع تغذیه و رشد باکتریها ایفای نقش می نماید . در این صورت آبی که از چنین فیلتر هایی عبور می نماید مواد آلی را در سطح فیلتر باقی گذاشته و از رشد باکتریها درآب پس از فیلتر جلوگیری بعمل می آورد.

Ozone for use in the treatment of drinking water, such as taste and odor control, color control and removal of iron and manganese in addition
Is to disinfection. Clarify the oxidizing power of poor quality water sources such as recycled water is important
is. Ozone is fully oxidized mineral waste and cause sedimentation and they will be removed. Importance
The major ozone ability to break down organic compounds with iron and manganese Bashd.azn in removing organic compounds
Generating color, shows strong and effective so that as a good polishing and removing waste water
K applications of color in drinking water is greatly increased. Ozone can also phenolic compounds and other compounds
Generating destroy the taste of drinking water. Research has shown that ozone can we pesticides para la iTunes and thiourea to the combinations of T-carcinogenic and dangerous to phosphoric acid (safe) the Conversion. Recently, in
In order to control and eliminate the use of ozone, turbidity and organic matter such guidelines provide EPA regulations
Is. In the absence of bromide ions in the water, by-products of the ozonation of acid with low molecular weight and non-
Halogenated, aldehydes, ketones and alcohols that have most of these compounds by microorganisms available
Biodegradation in water are usually safe for consumers. The ozonation causes
The transformation of organic material in raw water is ozone, a long-chain organic compounds and molecules with high
The non-biodegradable materials for biological and some smaller biodegradable compounds converts. This is
At the same time, increase dissolved oxygen. The conditions for the growth of aerobic bacteria will be available. a door
Using granular activated carbon filters (GAC) in Filtration, organic materials on the Ventilation and
Granular activated carbon adsorption filter surface and thus its role as a source of nutrition and growth of bacteria. a door
If the water that passes through the filters and the growth of the organic material left in the filter surface

Al-Kawthar water treatment, water purification Elijah, water purifier puricom, active charcoal detection of non-standard water treatment, water purification Aqua, refrigerator water filters, water purification azd, ionized water, alkaline water treatment, water purification stage , 5 filter water purifier, water purifier 6 filter, a filtered water purifier, household water purifier sales, domestic water purifier PhoenixPrevents bacteria in the water after filtration.

  • آکواپانیکس