تصفیه فاضلاب صنعتی دستگاه تصفیه آب

تصفیه فاضلاب صنعتی

در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی معمولاً از سه روش زیر استفاده می نمایند :

1- روش های شیمیایی

2- روش های فیزیکی

3- روش های بیولوژیکی

در روش های شیمیایی می توان به اکسیداسیون – ترسیب – احیای مواد و تشکیل بعضی گازها اشاره نمود . در روش های فیزیکی باید از شناورسازی – صاف کردن- تعویض یونی- جذب نام برد.و در روش های بیولوژیکی بیشتر فعالیت ارگانیسم های زنده موجود در فاضلاب دخالت داشته و با تجزیه مواد آلی علاوه بر ارگانیسم های جدید معمولاً این مواد مورد تجزیه قرار می گیرند . اشاره می نماید اگر در تصفیه فاضلاب های صنعتی از روش های تصفیه غیر متعارف استفاده نمایند ، نه تنها فاضلاب تصفیه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود بلکه هزینه های مورد نیاز به میزان وسیعی افزایش خواهد یافت .

باید توجه داشت که علی الاصول در تمام روش های تصفیه قسمت قابل توجهی از آلودگی ها حذف خواهد گردید . به عنوان مثال روش های بیولوژیکی تصفیه قادر است مقادیری از فلزات سنگین را از هم جدا نماید. در تمام روش های تصفیه ذکر شده ، همواره مقادیر نسبتاً زیادی لجن تولید خواهد شد که جمع آوری و تصفیه و دفع آن هزینه های زیادی در بر خواهد داشت . همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم چون هزینه های تصفیه فاضلاب به دو عامل میزان فاضلاب و کیفیت آن از نظر مواد آلوده کننده مربوط است باید سعی داشت با تمهیدات مختلف علاوه بر کاستن از حجم فاضلاب های تولیدی، کیفیت آن با تمهیداتی مانند جلوگیری از هدر رفتن مواد اولیه صنعتی با بازیافت مواد موجود در فاضلاب ها به نحوی بهبود یابد که هزینه های تصفیه تقلیل قابل توجهی یابد.

قبل از تصمیم گیری در نحوه جمع آوری و تصفیه فاضلاب صنعتی لازم است مواردی همچون نحوه تولید فاضلاب – تعیین کیفیت آن از طریق نمونه برداری و آزمایش امکان تقلیلی میزان فاضلاب های تولیدی – بررسی روش های تصفیه – طراحی اولیه – برآورد هزینه ها – طراحی نهایی و مصارف فاضلاب بعد از تصفیه مورد توجه قرار گیرد . بدیهی است در تمام موارد تصمیم گیری تصفیه فاضلاب های صنعتی توجه به استانداردهای محیط زیست از نظر تخلیه فاضلاب تصفیه شده به محیط زیست ضروری است . در مواردی برای انتخاب بهترین روش لازم است با احداث تصفیه خانه نمونه به صورت پایلوت با اطلاع از نتایج حاصل از آن فرایندهای تصفیه را انتخاب نمود.

In industrial wastewater treatment plants are commonly used in three ways:
1. Chemical Methods
2. Physical methods
3. Biological methods

The chemical methods include oxidation – sequestration – recovery of materials and gases formed some point. The physical approach to the flotation – Apart smooth switching Yvny- attract named.

And the method further biological activity of living organisms in sewage involved

 And the decomposition of organic materials in addition to new organisms are usually the products of decomposition.

 If the industrial wastewater treatment refers to the use of unconventional treatment methods,

Not only treated wastewater will be of good quality but costs required to increase the range.

It should be noted that in principle in all the treatment a significant portion of the contaminants will be removed. For example, biological treatment methods can be separated from the amount of heavy metals.

 industrial raw materials by recycling waste materials in a way that improves the treatment cost is reduced significantly.

After purification and wastewater applications considered.

Water Purifier PURE WATER, Claire Aqua Water Purifier, Water Filter Aqua Star Aqua Clean Water purification, water purification Taiwan Aqua, Aqua Tech Water Treatment, Water Treatment Aqua Climate, Water Aqua Life, Gold Aqua Water Treatment, Water Purifier home soft water, domestic water purifier soft water, water purification price soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, soft water, water purification equipment dealers

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *