فرایند تصفیه آب در مصارف خانگی

فرایند تصفیه آب خانگی

آب‌های آشامیدنی را از چشمه‌ها ، قنات‌ها و یا چاه‌ها استخراج می‌کنند. بنابراین ، برای تولید بیشتر آب ، می‌توان چاه‌های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب‌ها را باید تصفیه نمود. روش‌های معروف تصفیه آب ، تقطیر و جوشاندن می‌باشند.

آب و فاضلابها برای استفاده و برای برگشت به محیط یا استفاده مجدد نیاز به تصفیه دارند. روشهای مختلفی برای تصفیه آبها و فاضلابها وجود دارد که بسته به مصارف آب و نوع آلودگی از این روشها استفاده می‌شود. عمده‌ترین‌ روشهای تصفیه آب عبارت‌اند از:

تصفیه مکانیکی آب

تصفیه شیمیایی آب

تصفیه آب به روش اسمز معکوس

تصفیه بیوشیمیایی آب

فیلتراسیون آب

بررسی روش‌های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :

الف ) سختی آب

ب )   کلر و ترکیبات بیماریزای کلر

ج )   فلزات سنگین

د )   آلودگی‌های میکربی

رزین‌های تبادل یونی با تبدیل یون‌های کلسیم و منیزیم محلول در آب به یون‌های نامحلول ، آنها را جذب و در نتیجه سختی آب را کاهش می‌دهد. متاسفانه، این رزین‌ها محیط بسیار مساعدی برای رشد و تکثیر باکتریها میباشند بطوریکه تعداد باکتریها در داخل این فیلترها در کمترین مدتی به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

جدیدا برای مقابله با تکثیر میکرواورگانیزم‌ها در محیط رزینی، فیلترهای رزینی نوع Bacteriostatic   تولید گردیده است که تا حدودی مانع تکثیر سریع میکروبها در داخل فیلتر می‌گردد. با این وجود، قبل وبعد از این نوع فیلتر آب بایستی کاملا ضدعفونی گردد و چون راکد ماندن‌ آب در داخل بستر رزین موجب گندیدگی سریع آب می‌گردد، باید دقت نمود که آب در داخل این فیلترها همیشه جریان داشته باشد. رزینهای داخل فیلتر پس از مدتی اشباع شده و بایستی تعویض شوند. استفاده از این فیلترها برای آبهای مشکوک و یا آلوده به میکروب و انگل مجاز نمی‌باشد.

Drinking water fountains, aqueducts or wells extract. So, for the production of more water, you can build more wells. Rain and sea water from other sources, which are not suitable as drinking water. Such water must be purified. Popular methods of water purification, distillation and brewing are.

Water and wastewater for use and reuse to return to the environment need to be refined. Various methods for treating water and wastewater, depending on water consumption and contamination of the methods used. The main water treatment methods are:

Mechanical filtration of water

Chemical treatment of water

Reverse osmosis water purification

Biochemical purification of water

Water filtration

Household water treatment methods and their application

Household water treatment systems for drinking water are used to remove or reduce waste. These mainly include:

A) Hardness

B) chlorine and chlorine compounds pathogens

C) heavy metals

D) bacterial infections

Ion exchange resins with a water-soluble calcium and magnesium ions dissolved ions, they absorb and therefore reduces the hardness of water. Unfortunately, these resins are highly favorable for the growth and proliferation of bacteria so that the number of bacteria in the filters at least some time to significantly increase.

Just to deal with the proliferation Mykrvavrganyzmha in resin, resin filters Bacteriostatic type have been produced, partly to prevent the rapid proliferation of microbes is within the filter. However, this type of water filter must be thoroughly disinfected before and after, and the stagnation of water in the resin bed causes rapid decomposition of water is, be careful that the water within the site is always current. Resins inside the filter is saturated and should be replaced after a while. Use these filters for water suspicious or infected with parasites is not allowed.

Ortaköy water purifier, water treatment system Aqua Clear, clean water treatment system Aqua 1000 liter water desalination, desalination Mapna, check desalination, desalination greenhouse, Aqua water treatment, drinking water treatment, water purification Iran- Nikotak, aquarium water purification, reverse osmosis water purification, water purification of water x water desalination plant agriculture, desalination plant nursery, price Joker desalination, desalination house prices