تبادل یون

دستگاه تصفیه آب دو مرحله ای

:: رزین‌های آنیونی قوی سبب تغییر آرایش آب و نمک زدایی و همچنین حذف نیترات از آب می‌شوند. سولفات نیز به طور انتخابی جهت حذف نیترات می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از سولفات سبب تغییر در PH شده و از طرفی از نمک طعام نیز جهت احیاء رزین های تبادل یون استفاده می‌شود.

:: نکته : از فرآیند تبادل یون برای حذف نیترات از آب‌های زیر زمینی استفاده می‌شود و در آب‌های سطحی که در آن‌ها مواد آلی و مواد معلق وجود دارند ، نیترات ها با رزین های تبادل یونی از بین نمی-روند.

مزایای روش تبادل یون

:: این روش دارای مزایای زیر است :

‌عملیات ساده .

‌این فرآیند مستقل از دما می‌باشد.

‌در برابر تغییر غلظت نیترات کاملا منفعل است.

حذف بیولوژیکی نیترات

:: تصفیه بیولوژیکی نیترات شامل تبدیل نیترات به نیتروژن توسط باکتری‌های موجود در بیوراکتورها است. باکتری‌های موجود در این راکتورها نیترات موجود در آب را به نیتروژن موجود در هوا تبدیل می-کند. در برخی از موارد از اتانول و متانول در این بیوراکتورها استفاده می‌شود.

:: نکته: استفاده از این بیوراکتورها برای حذف نیترات از آب‌های آشامیدنی کاربرد ندارد و بیشتر برای نیترات زدایی از فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اسمز معکوس

:: اسمز معکوس می تواند املاح آب را 90 تا 98 درصد کاهش دهد. حذف باکتری ها و ویروس ها و دیگر میکروبها با اسمز معکوس تقریبا صد‌در‌صد است، اما بعلت عدم آب‌بندی کامل سیستم اسمزمعکوس مقدار کمی از این ناخالصی ها ممکن است از غشاء عبور کرده و در آب تصفیه شده دیده می‌شوند. در مقایسه دو روش اسمز معکوس و تبادل یون ، تبادل یون کم‌هزینه‌تر و مقرون به صرفه تر می‌باشد.

الکترودیالیز معکوس

:: فرآیند الکترودیالیز (EDR) ، یک نوع هدایت الکتریکی است که با استفاده از ولتاژ و از طریق غشاهای نیمه تراوا یون‌ها را عبور داده و سبب کاهش سختی آب و حذف نیترات می‌شود. این فرآیند به طور متناوب تکرار شده و انتقال در یک میدان با ولتاژ مستقیم (DC) انجام می‌شود.این فرآیند شامل عبور آند از بین غشای کاتدی و عبور کاتد از بین غشای آندی است. بدین صورت سختی آب کاهش پیدا کرده و آب در سمتی که غلظت کمتری دارد جمع آوری می‌شود. استفاده از روش الکترودیالیز در حذف نیترات از آب نیز انجام شده و اگرچه این روش در مقایسه با سایر روش‌ها کمی پیچیده تر بوده اما از نظر اقتصادی نسبت به روش اسمز معکوس مقرون به صرفه تر است.

روش تبادل یونی بهترین و موثرترین روش جهت نیترات زدایی از آب آشامیدنی

:: سازمان حفاظت محیط زیست و بهداشت جهانی استفاده از رزین های تبادل یون را به عنوان بهترین روش برای از بین بردن نیترات در آب‌های قابل شرب معرفی کرده اند. استفاده از رزین های تبادل یونی موثرترین ، بهترین و مطمئن‌ترین روش جهت حذف نیترات از آب‌های آشامیدنی است. این فناوری شامل حذف نیترات و جایگزینی آن توسط آنیون های دیگر است.

:: برای حذف نیترات از آب‌های آشامیدنی از ذرات متخلخل درشت با پایه رزینی استفاده می شود. میل ترکیبی این ماده با نیترات بیشتر از سولفات بوده و رزین‌های آنیونی به کار رفته در آنها نیترات را از آب حذف کرده و مقدار آن را به حد استاندارد و مجاز خود می‌رساند. ترکیب مناسب ، خواص فیزیکی و شیمایی و خواص سینتیکی آن ، به عنوان یک ماده ایده آل در مقایسه با سولفات مورد استفاده قرار می-گیرد. این روش مستقل از دما بوده و به صورت اتوماتیک با تغییر غلظت نیترات در آب عمل می‌کند.

:: Strong anionic resins due to the makeup water desalination and also remove nitrate from the water. Sulfate is also an option to remove nitrate can be used. Sulfate caused a change in the PH and on the side of the salt is used for regeneration of ion exchange resins.

Benefits of using ion exchange
:: This method has the following advantages:
Simple operation.
This process is independent of temperature.
Against the concentration of nitrate is completely passive.
Biological nitrogen removal
Biological treatment involves the conversion of nitrate to nitrogen: nitrate by bacteria in a bioreactor. Bacteria in the reactors of nitrates in the water in the air is converted into nitrogen-up. In some cases, ethanol and methanol used in the bioreactor.
:: Note: The bioreactor for removing nitrate from drinking water is not used for denitrification of wastewater used.
RO
:: RO mineral water can be reduced by 90 to 98 percent. Remove bacteria and other germs and viruses by reverse osmosis is almost one hundred percent, but due to lack of complete sealing of RO system, a small amount of impurities in the water passes through the membrane may be seen. In comparing the two reverse osmosis and ion exchange, ion exchange is less costly and more affordable.
Reverse Electro Dialysis
:: The process of electro-dialysis (EDR), which is a type of electrical conductivity using voltage through semipermeable membranes and reduces water hardness ions and nitrate removal is passed. This process is repeated periodically and move in a field with the direct current (DC) do penetrate the membrane. This process involves the cathode and anode through the membrane to the cathode. Thus, water hardness and reduced water is collected in a direction that is less concentration.
The best and most effective method of ion exchange method for the denitrification of drinking water
:: EPA and WHO use of ion exchange resins as the best method for removing nitrate in drinking water have been introduced. The most effective use of ion exchange resins, the best and safest way to remove nitrate from drinking water. It involves the removal of nitrate and its replacement by other anions.
:: To remove nitrate from drinking water of large porous particles with the base resin used. Appropriate composition, physical properties and chemical and kinetic properties, as compared with an ideal material used takes sulfate. This method is independent of temperature and automatically operates by changing the concentration of nitrate in water.

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Elijah, but Easy two-step water desalination Sistan and Baluchestan, desalination special light, evaporative desalination, desalination Wikipedia, West Water and Wastewater, Sewage city of Gilan, Elam water and Wastewater, water and wastewater Branch, water and wastewater Hormozgan, soft water desalination, desalination of Agriculture, water Purifier Aqua Life Aqua water Purifier online