اجزای کلی سیستم‌های اسمز معکوس reverse osmosis

سیستم اسمزمعکوس

به طور کلی سیستم های اسمز معکوس از اجزاء زیر تشکیل شده اند.

1- پیش تصفیه ( Pretreatment ) :

با توجه به کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب ورودی، دستگاه پیش تصفیه خاص آن طراحی و ساخته می شود. اما به طور کلی پیش تصفیه سیستم RO عبارتند از: فیلتر شنی، فیلتر زغالی ، فیلترکاتریج ، سختی‌ گیر ، سیستم ضد رسوب ، خنثی ساز ، UV، کلرزنی ، …

2- تأمین فشار قوی :

چون جهت غلبه بر فشار اسمزی نیاز به فشار بالاتراز فشار اسمزی داریم، پس باید آب ورودی به ممبران حداقل فشار مشخص را داشته باشد. این فشار در ممبران نوع کم فشار psI150 در ممبران‌های معمولی 220PSI ودر ممبران‌های آب دریا PSI800 می باشدو از آنجایی که زنگ آهن نباید وارد ممبران شود بهتر است از پمپ های با جداره استیل استفاده گردد .

3- ممبران‌ (ممبرین) Membrane :

شرکت‌های سازنده زیادی در سطح جهان وجود دارند که ممبران تولید می کنند عموماً این شرکت ممبران ‌های خود را در دسته های کاری زیر تولید می کنند :

1- خانگی .

2- ممبران های نیمه صنعتی جهت آب با TDS کمتر از ppm1500 .

3- ممبران‌های صنعتی نرمال ( فشار کاری 225 PSI ) جهت آب لب شور(ppm8000TDS< ) .

4- ممبران‌های کم فشار صنعتی( فشار کاریPSI150 ) جهت آب لب شور (ppm8000TDS<  ) .

5- ممبران‌های مقاوم در برابر پرشدگی جهت آب لب شور (ppm8000TDS< ) .

6- ممبران‌های آب دریا (شور ) .

شرکت‌های Filmtec ، Osmonic، CSM (SAEHAN)، Hydronatic ، از جمله شرکت‌های معروف و معتبر تولید کننده ممبران هستند .

با توجه به کیفیت آب ورودی و کیفیت در خواستی آب تولید و میزان آب تولیدی نوع و مدل ممبران انتخاب می‌شود. روش جایگزاری ممبران با توجه به محاسبات طراحی می تواند به صورت موازی یا سری و یا روش توام باشد .

4- سیستم کنترل :

جهت بررسی عملکرد دستگاه نیاز به اندازه‌گیری میزان آب تولیدی، دوریز و آب برگشتی است. بنابراین در سرراه آب تولید، دوریز و برگشتی فلومتر قرار دارد. همچنین باید در مسیر آب ورودی به دستگاه، آب ورودی به ممبران‌ها و آب خروجی از ممبران‌ها، مانومتر باشد تا فشار سیستم به راحتی قابل اندازه‌گیری و محاسبات راهبری بر اساس آنها انجام شود. در سیسیتم‌های RO برای آب ورودی به دستگاه سوئیج فشار پایین قرار می‌گیرد که در صورت نبود آب و با عدم تأمین فشار اولیه دستگاه به طور اتوماتیک خاموش گردد وسپس از پمپ اصلی نیز سوئیچ فشار بالا است تا در صورت افزایش فشار بیش از حد تعریف شده دستگاه خاموش گردد .

 

5- تابلو برق PLC :

تابلو برق جهت فرمان و قدرت دستگاه طراحی و ساخته می‌شود. این تابلو می‌تواند ترکیبی از PLC و برق صنعتی و یا فقط برق صنعتی باشد .

6- سیستم تزریق ضد رسوب  :

جهت کنترل رسوبات همواره مواد ضد رسوب به سیستم تزریق می‌شود. نوع و مقدار تزریق مواد ضد رسوب با توجه به کیفیت و کمیت آب ورودی به دستگاه متغیر است .

Generally, reverse osmosis systems are composed of the following components.
1 pretreatment (Pretreatment):
Given the physical and chemical quality of the water, the treatment is specifically designed and manufactured. But in general, RO pretreatment system are: sand filter, charcoal filter, cartridge filter, softener, anti-fouling system, neutralizing him, chlorination, …
2. Supply voltage:
Because the higher the pressure required to overcome the osmotic pressure osmotic pressure, we must have clear water entering the membrane at high pressure. The pressure in the mucous membranes of the conventional low-pressure 220PSI psI150 in seawater membranes PSI800 Bashdv Since the membrane rust should not be better than the pump casing is stainless steel.
3. membrane (membrane) Membrane:
There are many manufacturers in the world that produce the mucous membrane of the company are produced in the following work categories:
1 home.
2. Semi-membrane technology for water with TDS less than ppm1500.
3. Industrial membranes of normal (working pressure of 225 PSI) for brackish water (ppm8000TDS <).
4. industrial low pressure membranes (working pressure PSI150) for brackish water (ppm8000TDS <).
5. resistant membranes for brackish water filling (ppm8000TDS <).
6. membranes sea water (saline).
Companies Filmtec, Osmonic, CSM (SAEHAN), Hydronatic, including well-known and reputable companies are producing membrane.
Due to the quality of the water quality and water production and dispatch of the produced water and the membrane model is selected. According to the calculation method of placement membrane design can be combined in parallel or in series or method.
4. Control system:
To evaluate the performance needed to measure the produced water, the water is fine and is back. Therefore, the water picks up production, and Dvryz flow is reversed. You also need to route incoming water to the water inlet and outlet water membranes of membranes, pressure manometer to measure and calculate the steering system can be easily done by them.is off.

5. The electrical panel PLC:
Electrical panel for power steering system is designed and built. These boards can be a combination of PLC and industrial electricity or electricity only.
6. The administration of anti-fouling system:
To control anti-fouling deposits are injected into the system. The type and amount of injected anti-fouling due to the quality and quantity of water entering the system was varied.

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Elijah, but Easy two-step water purification water purification Aria, making Australia Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Sana, Household water treatment Aqua, Aqua single household water treatment, household water treatment Aqua Climate, Water Purifier Rya, Aqua water Purifier, water Purifier Australia Aqua, Aqua Tech Home water Purifier, water Purifier Aqua Life Aqua Fresh water Purifier

  • دستگاه تصفیه آب آریا
  • تصفیه آب آریا
  • دستگاه تصفیه اب اریا
  • تصفیه اب اریا
  • قیمت دستگاه تصفیه آب آریا
  • قیمت دستگاه تصفیه آب خانگی آریا