عوارض و خطرات نیترات و نیتریت

دستگاه تصفیه آب purepro

مشکلات نیترات به خصوص در زنان باردار و زنان شیرده، کودکان زیر شش ماه و افراد مسن دیده می‌شود.

در دستگاه گوارش نوزادان نیترات به نیتریت تبدیل می‌شود.

نیتریت باعث اکسیدشدن آهن دوظرفیتی موجود در هموگلوبین گلبول‌های قرمز خون، به آهن سه ظرفیتی شده و آن را تبدیل به متهموگلوبین می‌کند. این ترکیب ظرفیت اکسیژن‌رسانی بسیار کمتری نسبت به هموگلوبین خون دارد. در نتیجه به بافت‌های بدن اکسژن کافی رسانده نشده، بعد از مدتی رنگ پوست در ناحیه دور چشم و به خصوص دهان کبود و آبی رنگ می‌شود که به این عارضه سندرم کودکان آبی (blue baby) یا متهموگلوبینمیا می‌گویند

. علت امر این است که در کودکان زیر شش ‌ماه توانایی تبدیل سریع متهموگلوبین به هموگلوبین، به علت قلیایی بودن PH معده نسبت به بزرگسالان، زیادی باکتری‌های احیاکننده نیترات به نیتریت و عدم تکامل سیستم آنزیمی برگشت‌دهنده متهموگلوبین به هموگلوبین، وجود ندارد. لذا مادران شیرده باید نسبت به استفاده از آب‌های دارای نیترات بالاتر از حد مجاز، به علت انتقال نیتریت از راه شیر به نوزاد حساسیت زیادی به خرج دهند.

مشکل دیگر مربوط به یون نیتریت است. نیتریت پایدار نبوده و سریعا اکسید شده تبدیل به نیترات می‌شود. نیتریت به علت ناپایدار بودن بسیار سمی‌تر از نیترات است. این یون با آمین‌ها یا آمیدها واکنش داده و نیتروزوآمین‌ها (nitrosamines) تشکیل می‌دهد. این ترکیبات عامل شناخته شده سرطان بوده، عملکرد غده تیروئید بدن را کاهش داده و سبب کمبود ویتامین A در بدن می‌شود. کمبود ویتامین‌های C و E در بدن به افزایش سرعت تشکیل نیتروزآمین‌ها کمک می‌کند. جالب است بدانیم غلظت نیتریت در بزاق افراد سیگاری 2 تا 4 برابر بیشتر از افراد غیرسیگاری است، لذا تشکیل نیتروزآمین‌ها در این افراد بیشتر است.

هر چند تعیین سطح دقیق غلظت نیتروژن در آب برای سالم ‌بودن یا نبودن آن مشکل است، اما عوارضی مانند سرطان‌های معده و سیستم لنفاوی بدن، سقط جنین، ناقص‌الخلقه متولد شدن نوزادان، بزرگ‌شدن غده تیروئید، سردرد و خواب‌آلودگی را به وجود غلظت بالای نیترات در آب نسبت می‌دهند.

بدن ترکیبات نیتریت و نیترات را علاوه بر آب از طریق مواد غذایی مانند سیب‌زمینی، پیاز، اسفناج، سوسیس و کالباس، غذاهای کنسرو‌شده و گوشت‌های دودی جذب می‌کند. این مواد نسبت به سایر غذاها میزان بیشتری نیتریت و نیترات دارند.

 

Nitrate problems, especially for pregnant women and lactating women, children and elderly people are seen in the following six months.
The conversion of nitrate to nitrite in the digestive tract of infants.
Nitrite oxidizes iron in the hemoglobin of red blood cells bivalent, trivalent iron and it is converted to methemoglobin. The combined capacity of less oxygen than hemoglobin in blood. Not have enough oxygen to the tissues as a result, after a while the color of the area around the eyes and mouth, especially blue and blue that the effect of blue baby syndrome (blue baby) or called methemoglobinemia. The reason is that in children under six months can fast convert methemoglobin to hemoglobin, the alkaline PH of the stomach than adults, many bacteria, reducing nitrate to nitrite and the formation of methemoglobin back to hemoglobin enzyme system there. Therefore, nursing mothers should limit the use of water with high nitrate, nitrite due to transmission through breast milk are very sensitive to spend.
Another problem is related to nitrite ions. Not stable and rapidly oxidized to nitrite into nitrate. It is much more toxic than nitrate and nitrite due to being unstable. These ions react with amines or amides and nitrous amines (nitrosamines) form. These compounds are known to cause cancer, lowered thyroid function and cause a deficiency of vitamin A in the body. Lack of vitamin C and E in the body and helps to increase the rate of formation of nitrous amines. It is interesting that the concentration of nitrite in saliva of smokers are 2 to 4 times higher than non-smokers, so nitrosamine formation in more cases.
Although the precise determination of the concentration of nitrogen in the water or not, it is difficult to clean, but side effects such as stomach cancer and lymph system, abortion, babies being born deformed, Grow thyroid glands, headache and drowsiness in the presence of high concentrations of nitrate in water than adults.
Nitrite and nitrate compounds in addition to water bodies through foods such as potatoes, onions, spinach, sausage, smoked meats and preserved foods is absorbed. This material than other foods have higher levels of nitrite and nitrate.

Water Purifier aqua clean, water purification units aquatech, Household Water Purifier PURE WATER desalination, nuclear desalination, water purification Aqua Star Aqua water treatment equipment, water purification Taiwan Aqua, Aqua water lines, water treatment water Aqua, Aqua Pro water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, Aqua water Purifier dealers