نیترات باعث سرطان می شود

تصفیه آّب خانگی سه مرحله ای

احتمال این که نیترات معدنی و یا آلی به عنوان یک عامل سرطانزا عمل نمایند بستگی به احیای نیترات به نیتریت و واکنش های بعدی نیتریت با سایر مولکول ها به خصوص آمین های نوع دوم آمیدها وکاربامات ها دارد که منجر به تشکیل ترکیبات nitroso می گردد.

مطالعات انجام شده در کلمبیا نشان داده که رابطه معنی داری بین شیوع سرطان معده وغلظت نیترات درآب آشامیدنی برداشتشده از چاه ها وجود دارد.

اما بررسی های اپیدمیولوژیکی در دیگر نقاط دنیا رابطه مطمئنی را در این زمینه نشان نداده است در کشور آلمان تحقیقاتی برروی جمعیت در معرض نیترات بالا در آب آشامیدنی انجام گرفت که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات و افزایش تومورهای سرطان مغز به دست نیامد. مطالعات دیگر در دانشگاه نبراسکان نشان داد که رابطه معنی داری بین غلظت نیترات آب و افزایش شیوع یک نوع سرطان به میزان دو برابر گردیده است.

با توجه به این که تعداد متغیرها دراین مطالعات زیاد بوده است رابطه منطقی بین افزایش داده های موجود برای اظهار نظرقطعی کافی نیستند.

اما ثابت شده است که ترکیبات N-nitroso در حیوانات آزمایشگا هی سرطان زا می باشند.

The possibility that inorganic or organic nitrates act as a carcinogen On the recovery of nitrate to nitrite and nitrite subsequent reaction with other molecules Amines and amides, especially the latter has Vkarbamat leading to the nitroso compounds.

Studies conducted in Colombia have shown that the relationship between the incidence of gastric cancer and the concentration of nitrate in drinking water is taken from wells.

However, epidemiological studies in other parts of the world in this field has a certain relationship German research on populations exposed to high nitrates in drinking water was

The relationship between nitrate concentration and an increase in brain cancer tumor was found. Other studies showed that the relationship between the concentration of nitrate water Nbraskan And an increased incidence of cancer is twice as much.Due to the large number of variables in this study wereLogical relationship between the available data are not sufficient to express a definite opinion.

But it has been demonstrated that N-nitroso compounds are carcinogenic in animal laboratories hey.

3-stage water purifier, water purifier aqua clean, home water purification system water purification aquatech Tehran, Karaj water treatment plant, the woman chlorine gas, water softener fiberglass, gas chlorination system, the effects of chlorination, softening sales, sales water softener, water filter, water softener, water softener, water filter, chlorine pill woman, woman chlorine gas, chlorine gas