فیلتر کربن فعال (اکتیو ) در تصفیه آب

فیلتر کربن فعال (اکتیو ) در تصفیه آب

فیلتر کربن اکتیو به دلیل حذف طعم نامطلوب، بو و رنگ آب استفاده می شود. کربن فعال به دلیل خاصیت جذب بالا باعث حذف عوامل فوق از آب می گردد. از این نوع فیلتر ها در صنعت آب جهت حذف کلر آزاد و همین طور حذف کدورت و رنگ و بو می توان استفاده کرد. کربن فعال مواد آلی موجود در آب را جذب و سپس تجزیه می‌کند. در صافی کربنی، آب از بستر کربن اکتیو گرانولی عبور کرده و رنگ و بوی آن توسط ذغال کربن جذب شده و در نتیجه آب خروجی بدون هر گونه طعم، بو و رنگی خواهد بود. در صافی کربنی، آب ورودی باید کاملا زلال ‌سازی شود و فاقد هرگونه مواد کلوئیدی و معلق باشد به همین دلیل فیلترهای کربنی معمولا بعد از فیلترهای شنی در فرآیند تصفیه آب قرار می‌گیرند. pH آبی که با کربن فعال در تماس قرار می‌گیرد نباید اسیدی یا قلیایی باشد و قبل از عبور از بستر کربن فعال باید خنثی شود. کربن فعال می‌بایست هرچند وقت یکبار در کوره تا درجه حرارت 900 درجه سانتی‌گراد حرارت داده شود تا دوباره فعال شود. دربرخی موارد می توان، کربن فعال را توسط بخار احیا نمود

جنس بدنه فیلترهای کربن فعال می‌تواند استیل،  و یا کربن استیل با پوشش رنگ باشد و دانه‌های کربن فعال درون این مخازن ریخته می‌شود. این فیلترها هرچند وقت یکبار با توجه به میزان مواد جامد معلق موجود در آب نیاز به شستشوی معکوس دارند. فیلتر کربن اکتیو توسط کنترل دستی و یا اتوماتیک شستشو شده تا فضای انبساط خود را حفظ کند. فیلتر کربن‌اکتیو به تنهایی و یا به عنوان قسمت بسیار مهمی از سیستم های پیش تصفیه در اکثر فرآیندهای تصفیه آب و پساب مورد استفاده قرار می گیرد .

Activated carbon filter (IR)
Active carbon filter to remove undesirable taste, odor and color of water used. Activated carbon absorption due to the above factors led to the removal of water. This type of filter to remove free chlorine in the water industry, as well as turbidity, color, odor can be used. Activated carbon adsorption and then breaks down organic matter in water. The filter carbon, granular activated carbon bed through the water and smacks of carbon absorbed by the charcoal, resulting in the water without any taste, smell and color will be. The carbon filter, water must be thoroughly clarified and colloidal and suspended matter is no reason why carbon filters are usually sand filters in the water treatment process. pH water that is in contact with the activated carbon should be acidic or alkaline and must be neutralized before crossing the bed of activated carbon. Activated carbon must often be heated in a furnace to a temperature of 900 degrees Celsius to become active again. In some cases it can be carbon activated by steam restored
The body activated carbon filters can be stainless steel, carbon steel or color-coated and activated carbon particles thrown into the tanks. These filters are often given the amount of suspended solids in the water they need to backwash. Active carbon filter cleaned by manual or automatic control to maintain its expansion space. Active carbon filter alone or as an integral part of pre-treatment systems in most water treatment processes and effluent used.

Aqua salty water, charcoal filters, carbon filters buy carbon filter, carbon filter construction, manufacturing activated carbon filters, activated carbon filters, filter, post carbon filter is activated carbon, carbon block filters, carbon filters for air purification, carbon filters, linear, carbon filter water purifier, activated carbon filters Domestic

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *