مزایای استفاده از گاز ازن برای گندزدایی

گاز ازن برای گندزدایی

‌گاز ازن نسبت به کلر 25 برابر قوی تر می باشد.

‌گاز ازن یک اکسید کننده بسیار قوی می باشد که به لحاظ این اکسید کنندگی بالا به هنگام تزریق به آب باعث حذف جلبک ها و آلگها – حذف میکرو ارگانیسم ها و متلاشی نمودن آنها- حذف مواد سمی مانند سیانیدها، آرسنیک ترکیبات حلقوی سموم کشاورزی- حذف سولفیدها و نیترات های برم شده در نتیجه آب ضد عفونی شده با گاز ازن فاقد عناصر بیولوژیک بوده، پر اکسیژن تر، گواراتر، بیرنگ، بی بو و بی طعم خواهدبود.

ازن به عنوان یک میکروفلوکولانت جهت حذف آهن و منگنز کاربرد دارد.

‌ازن ترکیبی طبیعی می باشدکه تبدیل به اکسیژن می شود و هیچ‌گونه آلودگی در محیط ایجاد نمی نماید.

‌در اثر ازناسیون مقداری اکسیژن در آب آزاد می شود که باعث خاصیت گوارایی و شفافیت آب می شود.

‌هنگام تزریق ازن به آب مقداری باقیمانده در آب خواهد ماند که در اثر وجود آلودگی ثانویه باعث از بین رفتن آلودگی ثانویه خواهد گردید.

‌در صورت وجود کدورت وذرات معلق ازن خاصیت گندزدایی خود رااز دست نداده و تمامی میکرو ارگانیسم ها را از بین می برد.

‌کلر با ترکیبات آلی تشکیل ماده سمی و سرطان زایی به نام تری هالومتان (THM) را می دهد. تری هالومتان به عنوان عامل سرطان زای کلیه شناخته شده است. کلر همچنین منجر به تولید کلروفرم، تترا کلرید کربن و کلرو متان همراه با THM می‌گردد. در حالی‌که ازن هیچکدام از ترکیبات فوق را تولید نمی کند.

Ozone gas 25 times more powerful than chlorine is.
Ozone is a powerful oxidizing in the oxide zone above the water injection to remove algae and Lg·ha – remove micro-organisms-their disintegration and removal of toxic substances such as cyanides, arsenic compounds annular toxins Agricultural remove I sulfides and nitrates as a result of water disinfection with ozone has no biological elements, filled with more oxygen, more sweet, colorless, odorless and flavourless be.
Ozone hole where a micro flow to remove iron and manganese alloys.
Ozone is a natural compound which may ultimately be converted into oxygen and does not create any pollution of the environment.
Ozonation of oxygen in the water is released, which is characteristic of salubrity and transparency.
When injecting ozone into the water, some water will remain in the presence of secondary pollution will cause the loss of secondary pollution.
If cloudiness suspended particles, ozone disinfection quickly lost property and destroys all micro-organisms.
Chlorine is toxic and carcinogenic organic compounds called trihalomethanes (THM) gives. As the cause of all known carcinogenic trihalomethanes. Chlorine also produces chloroform, carbon tetrachloride and methane with THM is chloroethyl. While none of these compounds does not produce ozone.

Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Elijah, but Easy two-step water desalination home, nuclear desalination, water purification Aqua Star Aqua water purification equipment for Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Line, Aqua Water Treatment water, water Aqua Pro, Gold Aqua water Treatment, water treatment Aqua Flo representatives, representing water Aqua, Aqua water Purifier dealers

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *