ضد عفونی کردن آب در سفر با دستگاه تصفیه آب

ضد عفونی کردن آب در سفر

پرکلرین

حتما نام پرکلرین یا گرد کلر را به عنوان یک ضدعفونی کننده مناسب شنیده اید. پرکلرین (هیپو کلرید کلسیم) ماده ای سفید رنگ با خاصیت گندزدایی است که جهت ضدعفونی  سبزی، میوه، ظروف، حمام، توالت و محلهای آلوده به کار می رود. این ماده معمولا در بازار با درجه خلوص60-70درصدعرضه می شود. اما می دانستند همین پرکلرین می تواند فرشته نجات شما در سفرهای تان باشد؟

عامل بسیاری از بیماریهای واگیر روده ای که در سفر اتفاق می افتند (مثل وبا، عفونت روده و…) موجودات بسیار ریزی هستند که با چشم دیده نمی شوند. این موجودات، با خوردن آب، سبزی و میوه آلوده و یا از طریق انتقال آنها توسط دست یا حشرات به مواد غذایی و ظروف، وارد بدن انسان شده و ایجاد بیماری می کنند. یکی از راههای پیشگیری از ابتلا به بیماریهای واگیر رودهای ضد عفونی کردن آب های آشامیدنی و مصرفی و میوه و سبزیجات با محلول پرکلرین است.

High chlorine
Be sure to fill chlorine or chlorine as a disinfectant round you heard right. High chlorine (hypochlorite, calcium chloride), a white substance with properties that are used to disinfect disinfect vegetables, fruit, dishes, bathroom, toilet and used contaminated sites. This material is offered in the market with a purity of 60-70%. But you knew that your trip is filled with chlorine can be your guardian angel?
Many of intestinal infectious diseases that occur in travel (eg cholera, intestinal infections, etc.) are tiny organisms that can not be seen with the eye. These creatures, with drinking water, contaminated fruits and vegetables, or by transferring them by hand or insects in food and utensils, they enter the body and cause disease. One way to prevent intestinal diseases disinfect drinking water and consumption of fruits and vegetables with a solution of chlorine is high.

Water purification sure, water west point, soft water water purification water purification water tek, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua atmospheric water, water purification Aqua Gold, household water treatment system water tek, Household Water Purifier soft water, the price of water treatment water tek, price of treating water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *