عوامل مؤثر در کیفیت اب بویلر (تصفیه داخلی)  

عوامل مؤثر در کيفيت اب بويلر

1 .کنترل PH : هر چه PH آب از PH خنثی آب پایین تر باشد، حلالیت آهن در آب بیشتر می شود . لذا در صنایع به منظور جلوگیری از خورندگی آب PH آب را بالاتر از PH خنثی تنظیم می کنند . سرعت خورندگی ناشی از اسیدی بودن آب با افزایش دما، افزایش می یابد .

برای دیگ در فشار و دمای بالا : 0.2 < PH < 11.2

برای دیگ در فشار و دمای متوسط:  PH = 10.6اگر به آب بویلر فسفات تزیق شده باشد در آن صورت PH باید به اندازه کافی بالا باشد که مطمئن شویم تمام سختی باقیمانده آب بویلر بصورت فسفات تری کلسیک ca3(po4)2 رسوب خواهد کرد . برای افزایش PH آب تغذیه بویلر با فشار بیش از 14 اتمسفر نباید از سودا (کربنات کلسیم) استفاده نمود .

2 . کنترل قلیائیت : چون قلیائیت آب بویلر از تغییرات شدید PH جلوگیری می کند لذا عامل مهمی در خورندگی و رسوب گذاری آب بویلر است و مقدار مناسب قلیائیت تابع فشار و دمای بویلر می باشد.

قلیاییت برحسب معادل کربنات

3 . اگر قلیائیت کل کمتر از 80 ppm شد، تضمینی برای ایجاد محیط بافری وجود ندارد. برای اطمینان بیشتر از ایجاد محیط بافری ترجیح دارد که قلیائیت نسبت به فنل فتالئین 80  تا 60 درصد قلیائیت کل باشد.

1.Control  PH: The neutral PH PH water from the lower water-solubility of iron in the water increases. Therefore, in order to prevent corrosion in industrial water above water PH PH is set to neutral. The rate of corrosion caused by acidic water temperature increases, increases.

For other at high pressure and temperature: 0.2 <PH <11.2

The average temperature and pressure pot: PH = 10.6

If the boiler water phosphate is Tzyq then PH should be high enough to ensure that all remaining water boiler hardly be more calcic phosphate ca3 (po4) 2 will precipitate. PH boiler feed water to increase by more than 14 atmospheric pressure should hydrate (calcium carbonate) used.

2. Alkalinity control: the boiler water alkalinity PH severe changes prevent corrosion and deposition therefore an important factor in the boiler water and the appropriate amount of alkalinity is a function of pressure and temperature of the boiler.

In terms of carbonate alkalinity

 3. If the total alkalinity was less than 80 ppm, there is no guarantee of creating buffer areas. To ensure that the alkalinity of the environment rather than the phenol buffer Ftalyyn 80 to 60 percent of the total alkalinity is.

Boiler – boilers, domestic and industrial water purifier filter, carbon filter oil boiler, boiler Namjoo, Nazarian boiler, boiler plant, boiler plant, boiler plant, boiler, oat Beck, boiler Wikipedia, the installation of boiler plants Bkhar, Bkhar, map representing the boiler, boiler maintenance Bkhar, maintenance of the boiler, the boiler unit

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *