بررسی روش های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

روش های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :

الف) سختی آب

ب) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر

ج) فلزات سنگین

د) آلودگی های میکروبی

املاح موجود در آب موجب بالا رفتن سختی آب می شوند . تماس آب با ترکیبات آهکی موجود در زمین باعث ورود عوامل سختی در آب ها شده و معمولا آب های زیرزمینی از سختی زیادتری نسبت به آب های سطحی برخوردارند .

Water Purifiers for the elimination or reduction of waste water used. These materials include:

A) Hardness

B) chlorine and chlorine compounds pathogenic

C) metal Sngynd) microbial contamination

Water hardness minerals in the water are increasing.

Contact the limestone composition of the Earth’s water hardness elements in water and groundwater is generally more difficult to have surface water.

Household water treatment equipment, water purification equipment in Karaj, membrane filters for water tank, concrete water tank, water tank heaters 206, Tabarestan water tank, water tank fiberglass, metal water tank, water tank, air, plastic water tank, water tank foam Plastic, metal water tank, water tank, fridge, air tanks, compressed air tanks, air tanks, hydraulic tanks

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *