فرآیند تبادل یونی در تصفیه آب آشامیدنی

انواع فیلترهای یونی

فرایند تبادل یونی یکی از شکل‌های پدیده جذب سطحی است ، که در آن فاز سیال در تماس با فاز جامد جاذب قرار میگیرد . طی این تماس برخی از اجزای موجود در فاز سیال جذب فاز جامد شده و از سیال جدا می‌گردند . فرایند تبادل یونی فرایند برگشت پذیر است که طی آن یون‌های خارجی موجود در آب جذب گروههای عاملی قرار گرفته بر روی شبکه پلیمری ( فاز جامد ) می‌گردند و بدین ترتیب آب عاری از هر گونه ناخالصی یونی حاصل می‌گردد .

دامنه کاربرد تکنولوژی تبادل یونی عبارت است از :

تولید آب بدون یون – حذف سختی آب – حذف کاتیونهای خارجی از آب – حذف قلیائیت – بازیابی مجدد آب در صنایع فلزی – حذف نیترات و سولفات و…

۵- فرآیند اکسیداسیون شیمیایی :

زمانی که مواد موجود در فاضلاب سمی‌، دیر تجزیه و تجزیه ناپذیر به لحاه بیولوژیکی باشند ازاین فرآیند استفاده میشود .

در این فرایند یک ماده شیمیایی مضر را با یک ماده اکسید کننده ( اکسید کننده مانند پرمنگنات پتاسیم – کـلر – ازن – پراکــــــسید هیدروژن ) ترکیب می‌کنیم که در نتیجه آن ماده شیمیایی اکسید میشود و به صورت رسوب در می‌آید و ماده اکسید کننده احیا می‌شود ، یعنی در واقع با فرایند اکسیداسیون شیمیایی یک ماده شیمیایی مضر را تبدیل به کم ضرر یا بی ضرر می‌کنیم .

 

The ion exchange process is a form of adsorption phenomena, where the liquid phase is in contact with the solid phase adsorbents. The back some of the components in the solid phase and liquid phase adsorption fluid apart. The ion exchange process is reversible process in which foreign ions in the water absorption of the functional groups on the polymer network (solid phase) and are thus free from any impurities ion water is obtained.

The scope of application of ion exchange technology include:

Production of deionized water – remove water hardness – Remove foreign cations from water – remove alkalinity – restore water in the metal industry – the removal of nitrate and sulfate, etc.

5. The chemical oxidation process:

When toxic substances in wastewater, late decomposed biological Lhah are integral to this process is used.

In this process, a harmful chemical substance with an oxidizing agent (oxidizer such as potassium permanganate – chlorine – ozone – hydrogen peroxide), resulting in a chemical compound that oxidizes and turns for sediment and oxidizing agent is restored, In fact, the process of chemical oxidation of harmful chemicals into less harmful or harmless it.

Iran- Nikotak water purifier, water purifier crystal, filters Charcoal filter uv canon 58mm, filter uv comparison, filter uv cpl, filter uv diy, filter uv dslr, filter uv fuji x10, filter uv green, Luna Water purification, water purification Lan their water cans, water purification, water treatment, laser, water treatment water Luna