بیو راکتورهای غشائی (MBR)در صنعت تصفیه فاضلاب

بیوراکتورهای غشائی (MBR)

این شرکت در زمینه سیستم بیو راکتورهای غشایی (Membrane Bio Reactor) و با نام تجاری mmf) Max Flow )می باشد سیستم MBR از جمله روشهای پیشرفته در صنعت تصفیه فاضلاب محسوب می گردد مکانسیم عملیاتی در این سیستم شامل تلفیقی از یک فرایند بیولوژیک (لجن فعال) با فرایند فیلتراسیون غشائی است که در آن غشاها نقش واحد ته نشینی و فیلتراسیون را در سیستم لجن فعال متعارف برعهده داشته و نیاز به بخش زلال سازی را مرتفع می سازند در سیستم MBR غشاها عموما بصورت مستغرق در واحدهای هوادهی قرار داشته و به طور مستقیم با مایع مخلوط (Mixed Liquor) و فاضلاب در تماس می باشد به علت خاصیت جداسازی بالایی غشاهای MBR لجن فعال و مواد آلی درشت مولکول در داخل راکتور جمع آوری شده و آب تمیز با عبور از میان غشاء تصفیه خارج می گردد استفاده از غشاء در سیستم های MBR، امکان تصفیه فاضلاب را در فضای کم و با راندمان بالا فراهم آورده است به طوری که کیفیت فاضلاب تصفیه شده از استانداردهای تخلیه فاضلاب به آبهای سطحی نیز مطلوب تر بوده و در شرایط نرمال از لحاظ کیفیت فاضلاب ورودی و عملکرد بهینه کل سیستم ، استاندادهای اروپایی جهت باز چرخانی پساب را تامین می نماید.

Its Caspian Arshia in the field of membrane bioreactor (Membrane Bio Reactor) and brand (mmf) Max Flow is MBR system including advanced techniques in the wastewater treatment industry is an operational mechanism in this system consists of a combination of a biological process ( Activated Sludge) with membrane filtration process in which the role of sedimentation and filtration membranes in conventional activated sludge systems charge and requires clarification eliminates the formation of membranes generally submerged MBR system in the aeration units and to directly with the liquid mixture (Mixed Liquor) and sewage is back due to high separation property MBR membrane activated sludge and coarse organic matter molecules inside the reactor collected through the membrane filtration and clean water with out the use of membrane The system MBR, the possibility of low and high-efficiency water treatment plants in the space provided so that the quality of treated wastewater discharges to surface water standards and is also more favorable in terms of quality of raw sewage in normal conditions and overall performance system, European standards for wastewater recycling provides.

Industrial and semi-industrial water purifier, resin, softening desalination Persian Gulf, Solar + Qom desalination, wastewater treatment and domestic wastewater treatment, industrial wastewater treatment, sewage treatment hotel, aerobic wastewater treatment, domestic sewage treatment , wastewater treatment and desalination sales, sales of water filter, household water filter sales, sales of filters for water purification, desalination home prices

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *