تصفیه نیترات در تصفیه آب خانگی

تصفیه نيترات

نیترات به سه روش از آب حذف می گردد : تقطیر _ اسمز معکوس _تبادل یونی،تجهیزات موردنیاز برای این فرآیندها از طریق سازنده های متعدد قابل دسترسی است .فیلترهای جذب کربن ، فیلترهای مکانیکی از انواع مختلف واستانداردهای سختی گیری آب ،نیتروژن و نیترات را حذف نمیکنند.

فرآیند تقطیر شامل گرم کردن آب تا نقطه جوش ، جمع آوری و متراکم کردن بخارات باسیم پیچ فلزی ،‌که تقریباً در این فرآیند ۱۰۰٪ نیتروژن –نیترات حذف می شود.تنها با جوشاندن آب، غلظت نیترات کاهش نمی یابد بلکه مرحله جمع آوری و متراکم نمودن بخارات آب جوشیده است که نیترات را حذف می نماید وآب بدون نیترات بدست می آید.در فرآیند اسمز معکوس ، با فشار، آب را از میان غشاء نیمه تراوا عبور میدهندو.در حین عبور آب از فیلتر ، آلودگی نیترات حذف می گردد . مطابق اظهارات سازندگان حدود ۹۵-۸۵٪ نیترات به روش اسمز معکوس حذف می گردد. میزان حذف واقعی ممکن است متفاوت باشد که به کیفیت آب ورودی ،سیستم فشار و درجه حرارت آب بستگی دارد.فرایند تبادل یونی برای حذف نیترات بر اساس همان روش سبک کننده های آب خانگی عمل می کند. طبق استاندارد سبک کننده های آب ،یون کلسیم ومنیزیوم با یون سدیم تعویض می گردد .به هر حال در فرآیند حذف نیترات ،آنیون ها با رزین های مورد استفاده تعویض و در حین عبور از رزین ها ،یون های کلراید جایگزین یون های سولفات و نیترات می شود. از آنجا ئیکه رزین هایی که با آنیون ها مبادله می شوند ،در اولویت انتخاب ،سولفات را به نیترات ترجیح می دهند. میزان سولفات در آب ، یکی از فاکتورهای مهم درکارآئی سیستم تبادل یونی برای حذف نیترات می باشد.کلیه روشهای فوق بمنظور حذف نیترات در آب ،نسبتاً پر هزینه میباشند، هم هزینه اولیه و هم هزینه بهره برداری باید مورد توجه قرار گیرد. هزینه بهره برداری شامل : انرژی مورد نیاز برای بهره برداری سیستم ، آب مورد نیاز سیستم شستشو فیلترها، تعمیرات و نگهداری عمومی. صرفنظر از کیفیت تجهیزات خریداری شده ، ممکن است بهره برداری از سیستم رضایت بخش نباشد ، مگر اینکه نگهداری آن مطابق با توصیه سازنده باشد. نگهداری تجهیزات شامل تمیز کردن دوره ای و تعویض بعضی ازقطعات آن بوده و همچنین هزینه های نصب تجهیزات نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.

Nitrate removal from water using three methods: the distillation _ _ reverse osmosis or ion exchange equipment required for this process are available from multiple manufacturers. Carbon filters, mechanical filters of various types and standards softening, do not remove nitrogen and nitrate. The distillation process involves heating to boiling, collect and condense the vapors wired metal screw, which is almost 100% nitrogen in the process -Nytrat be deleted. Just boil water, nitrate concentration does not decrease but the collecting and condensing the vapor of boiling water that removes nitrate and water without nitrate obtained. In the process of reverse osmosis, pressure, water passes through the semipermeable membrane and the water passes through the filter, nitrate contamination is eliminated. According to the makers of approximately 95-85% nitrate removal is reverse osmosis. Actual removal rates may vary, depending on the water quality, system pressure and temperature dependent. Ion exchange process for removing nitrate according to the household water softener. Standard water softener, calcium and magnesium ions are exchanged for sodium ions. However, the nitrate removal process, anion exchange resin used in the resin during passage of chloride ions replace the sulfate and nitrate will. Since going to the anion exchange resin that can be chosen in preference, sulfate, nitrate prefer. The amount of sulfate in the water, one of the most important factors is to remove nitrate ion exchange system efficiency. All of the above methods to remove nitrate in water, are relatively costly, both initial cost and operating costs should be considered. Operating costs include the energy required to operate the system, irrigation system, water filters, repairs and general maintenance. Regardless of the quality of the equipment purchased may not be satisfactory operation of the system, unless it is maintained in accordance with manufacturer’s recommendations. Maintenance includes periodic cleaning and replacement of some of its cessation, and the cost of installing the equipment must also be considered.

Clear Aqua Water Purifier, Water Filter Aqua Clean, home water purifier reverse osmosis, ion exchange, distillation, system pressure and temperature, washed, semi-permeable membrane, carbon filters, mechanical filters, the amount of sulfate in water, nitrate chloride ions, calcium and magnesium ions

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *