اصول تصفیه آب چیست؟

تانک ذخیره آب

نمکهای محلول در آب : TDS بیانگر غلظت کل مواد محلول در آب می باشد.

الف- کاتیون ها مانند کلسیم، منیزیم، آهن، منگنز، سدیم می باشد.

ب- آنیون ها مانند بی کربنات، هیدروکسید، سولفات، کلراید فسفات، نیترات می باشد.اگر کاتیون سدیم باشد در آبهایی با غلظت کلر 250 میلی گرم بر لیتر مزه شور محسوس است. اگر کاتیون منیزیم یا کلسیم باشد در آبهایی با غلظت کلر 1000 میلی گرم بر لیتر ممکن است مزه شور آشکار نشود. تلخی آب به خاطر وجود نمکهای منیزیم می باشد. مزه گس مربوط به آهن و آلومینیم محلول در آب است. املاح آلی موجب مزه گندیدگی در آب است. آبهای ترش دارای PH < 3 است. آبهای دارای مزه صابون دارای PH  >  9 است. یون های کلر و منیزیم موجود در آب با صابون ترکیب شده و آن را بصورت نامحلول در آورده و با رسوب دادن مواد صابونی، عملاً صابون را از نقش اصلی آن یعنی تمیز کردن باز می دارند. آبی که دارای اسیدیته بالایی است بسیار خوردنده است چون غلظت ناخالصی ها در آب کم است آنرا با واحد PPM (قسمت در میلیون) بیان می کنند.

Water-soluble salts: TDS represents the total concentration of solutes in the water.

A cations such as calcium, magnesium, iron, manganese, sodium.

B anions such as bicarbonate, hydroxide, sulfate, phosphate, chloride, nitrate and sodium cations in the water. If the chlorine concentration of 250 mg salty taste is palpable. If magnesium or calcium cations in the water with chlorine concentration of 1000 mg L salty taste may not be revealed. Due to the presence of magnesium salts is bitter water. Astringent taste of iron and aluminum is dissolved in water. Tasting organic salts cause putrefaction in the water. Sour water has a PH <3 is. Water has a taste of soap with PH> 9 is. Chlorine and magnesium ions in the water combined with soap and form insoluble deposits and soap materials virtually soap from its original role of cleaning are open. Water with a high pH is very corrosive impurity concentration in water is low because the unit PPM (parts per million) claim.

 Aqua One Water Filter, Filter, domestic and industrial water treatment system,
, Karaj water storage tank, water purification home in Karaj Karaj air purification system, water tank heaters 206, metal water tank, water tank, fridge, pressure tank, mixing tank, with a reservoir of air, compressed air tank, air tank, water, air tank, hydraulic tank, hydraulic tank, Karaj sugar refining plant