مشکلاتی که در اثر لایه گذاری شیمیایی در فیلتر های غشایی

لایه گذاری شیمیایی در فیلتر های غشایی

کاهش کیفیت و مقدار جریان آب عبوری .

افزایش افت فشار و فشار مورد نیاز و مصرف انرژی و هزینه ناشی از آن .

شست و شوهای بیشتر و با فواصل زمانی کمتر  برای بهبود عملیات  که منجر به کاهش عمر مفید غشاها و افزایش هزینه می شود .

از کارافتادگی های مکرر و بلند مدت .

پارگی و گسیختگی غشا در برخورد با کریستال های رسوبی نوک تیز .

تشکیل رسوبات مختلف با توجه به ماهیت رسوب قابل کنترل یا غیر کنترل می باشد. برخی رسوبات نظیر سولفات و سیلیکات پس از تشکیل بسیار سخت شستشو می­شوند. همچنین این رسوبات باعث کاهش سریع و شدید کارائی سیستم RO می­شوند. بنابراین باید با پیش تصفیه مناسب، کار با میزان جریانهای طراحی و تزریق مواد شیمیایی مناسب از تشکیل این رسوبات جلوگیری نمود. رسوب و گرفتگی قادر به کاهش فضای موثر بین مواد بوده و موجب کاهش تلاطم جریان می‌شوند که نتیجه آن، افزایش پلاریزاسیون غلظت در سطح غشاء است. هر چه غلظت محلول در سطح غشاء بیشتر باشد به همان نسبت، املاح بیشتری از خود عبور می‌دهد. وقتی که سطح موثر غشاء کاهش یابد، تلاطم، کاهش خواهد یافت و تمیز نمودن سطح غشاء  مشکلتر می‌شود، زیرا امکان فرستادن محلول شیمیایی به سطوح مسدود شده توسط مواد جامد کاهش می یابد. امکان جلوگیری از تشکیل رسوب با استفاده از بازدهی صحیح سیستم و تزریق مواد شیمیایی وجود دارد .

Reducing the quality and quantity of water flowing through.

Increased pressure and pressure requirements and energy consumption and related costs.

Washed and shows more and less frequently, thus decreasing the useful life of the membranes to improve operations and increase cost.

Frequent and long-term disability.

Tear and rupture the membrane in contact with sedimentary sharp crystals.
Due to the nature of the sediments formed by deposition can be controlled or control. Some, such as sulfate and lime deposits formed after washing are very hard. The deposits reduce the efficiency of RO system are fast and intense. Therefore, should proper pretreatment, working with the design and chemical injection processes suitable for the formation of these deposits can be prevented. Scaling and fouling can reduce the effective area of material flow and reduced turbulence are resulting in increased concentration polarization on the membrane surface. The concentration on the surface of the membrane is increased proportionally, more salts that pass through. When the membrane effectively reduce turbulence, reduce and clean the membrane surface is difficult because of the possibility of chemical solution was blocked by solids is reduced. Can prevent the formation of sediment and chemical injection system using a proper return there.

Anti Askalant, reverse osmosis, desalination Persian Gulf sand filter tank, sand filter table, buy a sand filter, sand filter units, sales desalination, desalination home sales, selling industrial desalination, filtering the sand to the aquarium, What are the sand filters, rapid sand filtration, gravity sand filter, sand filter, household sand filter temperature equipment, filters, desalination,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *