روشهای سیلیس برای افزایش مقاومت گیاهان

۱-افزایش فعالیت آنزیم های – ATP آز و- PP آز در تونوپلاست.

۲-کاهش سمیت یون سدیم.

۳- مهار پراکیداسیون لیپیدها از طریق افزایش فعالیت های آنزیمی آنتی اکسیدانی.

۴-نفوذپذیری یا تراوایی غشا را کاهش می دهد و پایداری و بافت آن را بهبود می بخشد.

۵- نسبت پتاسیم به سدیم را افزایش داده و پراکنش یونها را در ریشه و برگهای گیاه تغییر می دهد.

۶-تقسیم یونهای نمک به درون واکوئل ها.

۷-کاهش جذب سدیم.

۸-افزایش جذب پتاسیم.۹- کاهش سمیت شوری.

۱۰-کاهش اثرات منفی شوری.

۱۱- تعادل بین عناصر غذایی بهبود می بخشد.

۱۲- جذب سیلیس توسط گیاهان تحت تنش و استرس شوری

۱۳- افزایش فعالیت ریشه

۱۴-جلوگیری از تعرق زیاد

۱۵-افزایش جذب مواد غذایی

۱۶-کاهش تنش اسمزی

1 -ATP enzyme activity tests Tvnvplast f PP ‘link.
(2) reduce the toxicity of sodium ions.
3. Mharprakydasyvn lipids by increasing antioxidant enzyme activity.
4-permeability or permeability of the membrane reduces the tissue that improves stability.
5. The ratio of potassium to sodium ions to increase the distribution of Drryshh Vbrg·hay Tghyyrmy plant.
6. Divide the salt ions into vacuoles.
7. The sodium absorption.
8. K uptake.
9. Reduce salt toxicity.
10. reducing the negative effects of salinity.
11. Nasrghzayy improves balance.
12. silica uptake by plants under salt stress
13. The root activity
14-avoid large Aztrq
15-enhancing nutrient absorption
16-reduce drought stress . Reverse osmosis, silica aggregate, water storage tank measuring water silica, silica plant, foundry silica, silica, silica red crystal, cristobalite silica, silica colloidal silica colloidal Frvsh,, silica, silica Kvartz, Kvby, dozen bags of silica, silica Grmaza, plant silica, silica + application, gas silica, silica dust, the band of silica, silica-bearing plants.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *