سیستم بیوراکتور غشایی (MBR)

سیستم بیو راکتور غشایی

بیوراکتور غشایی (MBR)

بیوراکتور غشایی (MBR) از یک راکتور بیولوژیکی(biological reactor) با بیومس معلق و ممبرن های میکروفیلتراسیون با سوراخهای به قطر اسمی 0.1 تا 0.4 میکرومتر جهت جداسازی مواد جامد ، تشکیل شده و کاربرد زیادی در صنعت تصفیه آب و فاضلاب دارد. برای جداسازی پساب تصفیه شده از بیومس فعال ممکن است بیوراکتورهای رشد معلق هوازی یا بی هوازی به همراه راکتور غشایی بیولوژیکی بکار رود.سیستم های غشایی می توانند پسابی در حد ترکیب پساب های حوض ته نشینی ثانویه و میکروفیلتراسیون پساب خروجی از تصفیه خانه تولید نماید.از این راکتورها می توان برای تصفیه فاضلاب شهری،صنعتی و نیزمصارف استفاده مجدد استفاده کرد.
مزایای سیستم بیوراکتور غشایی (MBR)
مفهوم سیستم های MBR عبارت است از استفاده از یک بیوراکتور و میکروفیلتراسیون به عنوان یک واحد فرایندی جهت تصفیه فاضلاب از طریق جابجایی و تکمیل روش جداسازی مواد جامد در زلال ساز ثانویه و واحد فیلتراسیون نهایی.قابلیت حذف زلال ساز ثانویه و بهره برداری در غلضت های بالاتر MLSS مزایای زیر را به همراه خواهد داشت:

1-میزان بارگذاری حجمی بالاتر و در نتیجه زمان ماند هیدرولیکی(HRT) پایین تر.
2-زمان طولانی ماند برای ذرات جامد و متعاقب آن کاهش تولید لجن در حد صفر و در نتیجه عدم نیاز به تجهیزات جمع آوری و دفع لجن.
3-راهبری در مقادیر پایین تر اکسیژن محلول(DO) و احتمال به وقوع پیوستن همزمان نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون در SRT بالاتر.
4-کیفیت بالای پساب خروجی و در مقابل،میزان پایین کدورت،باکتری،TSS و BOD.
5-فضای کم مورد نیاز برای تصفیه آب و فاضلاب.

Membrane bioreactor (MBR)

Membrane bioreactor (MBR) of a biological reactor (biological reactor) with suspended biomass and Mmbrn nominal diameter of 0.1 to 0.4 micrometers by microfiltration with holes for separating solids formed and has many applications in water and wastewater treatment industry. To isolate the effluent suspended growth aerobic or anaerobic bioreactors may be active biomass with a membrane biological reactor effluent can be used Rvd.systm membrane composition and microfiltration secondary sedimentation tank effluent from wastewater treatment plants produce. The reactors can be used for municipal wastewater treatment, industrial and Nyzmsarf use again.

Advantages membrane bioreactor (MBR)
higher MLSS will bring the following benefits:
1.  volumetric loading rates higher and thus the hydraulic retention time (HRT) below.
2-time and subsequent reduction of sludge solids to be zero and thus no need for the collection and disposal of sludge.
3-steering at lower levels of dissolved oxygen (DO) and simultaneous nitrification and Denitrification in SRT higher likelihood.
4. high quality effluent. In contrast, low levels of turbidity, bacteria, TSS and BOD.
5. The low space requirements for water and waste water treatment.

Reverse osmosis, water puri water, water purification sure nitrate removal from salt water, water filtration system water tek, Water Purifier water tek, home water purifier water tek, the price of water purification soft water, water purification price of soft water, the price water Purifier water tek, water Purifier dealers soft water, nitrates in drinking water, saltwater aquarium nitrate, nitrate in drinking water, the lower the nitrate salt

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *