تصفیه آب به روش r.o ، اسمز معکوس در تصفیه آب خانگی

تصفیه آب به روش r.o ، اسمز معکوس

اسمز معکوس فرایند غشایی است که به عنوان یک فیلتر مولکولی برای حذف 99 – 95% از نمک های حل شده عمل می کند .

همچنین غشاء اسمز معکوس بیش از 98 % از رسوب بیولوژیکی و مواد کلوییدی را از آب حذف می کند که نتیجه ی آن یک جریان آب با تصفیه عالی است.

در فرآیند اسمز معکوس آب با فشار زیاد ازیک سری غشاء نیمه تراوا (Membrane) عبور داده می شود. این فشار خارجی از فشار اسمزی طبیعی بیشتر است، در نتیجه مولکولهای کوچک تر از منا فذ غشاء عبور می کنند در حالی که مولکولها ی بزرگ تر، قادر به عبور از غشاء نیستند و سپس در جریانی جانبی از کنار غشاء عبور داده شده و دفع می گردند. در این فرآیند میکروارگانیسم ها نیز از آب حذف می شوند. به طور کلی این فرآیند برای شیرین کردن آب های شور به کار میرود.

در سیستم اسمز معکوس، جریان ورودی یا خوراک (Feed) به دو جریان آب تصفیه شده (Permeate) و پساب غلیظ Concentrat) یا (Reject تبدیل می شود.

عملکرد یک سیستم RO بستگی به نوع غشاء ، کنترل جریان ، کیفیت آب ورودی ، دما و فشار دارد.

 Reverse osmosis membrane with a molecular filter to remove 99-95% of the dissolved salts act.
The reverse osmosis membrane fouling more than 98% of the biological and colloidal material removed from the water as a result of a flow with excellent filtration.
In the process of reverse osmosis water under high pressure from a series of semi-permeable membrane (Membrane) is passed.are. In this process, microorganisms are removed from the water. Generally, this process is used for brackish water desalination.
The reverse osmosis system, the input or feed (Feed) into the water (Permeate) and concentrated wastewater Concentrat) or (Reject becomes.
The performance of a system depends on the RO membrane, flow control, water quality, temperature and pressure.

Relax water purifier, water purifier, industrial and semi-industrial, Crystal Water Purifier Water Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Line, Aqua Water Treatment water, water purification Pro Aqua, Aqua Clean water purification, water purification Aqua Gold, Aqua Life water Purifier, water Filter Aqua Life

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *