پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی تولیدی شرکت

کلرزنی آّب دریا

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی – شرکت مهندسی با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا ، اقدام به طراحی و اجرا و ساخت پکیج های قابل حمل (پرتابل) تصفیه فاضلاب نموده است. فرایندهای مورد استفاده برای تصفیه شامل فرآیند بیولوژیکی با هوادهی گسترده لجن فعال  EAAS (Extended Aeration Activated Sludge) ، فرآیند بیولوژیکی با رشد چسبیده IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge)  می باشند . همچنین این شرکت اقدام به طراحی و ساخت پکیج های متناسب با بار آلودگی فاضلاب ورودی نموده است که شامل :

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

قابلیت ارتقاء

قابل حمل بودن

کم جا بودن ( به دلیل طراحی خاص و ویژه)

عدم ایجاد بو

مصرف انرژی پایین

شکل ظاهری مناسب

روشهای تصفیه فاضلاب انسانی:

بطورکلی روشهای تصفیه فاضلاب را می توان به سه دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی نمود. به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی از روشهای فوق استفاده شود. واحدهای تصفیه بر مبنای اصول کار یک یا ترکیبی از روش های به کار گرفته شده به منظور انجام عملیاتی خاص طراحی میگردند. بر اساس روش های استفاده شده، روش های تصفیه عموماً به دو دسته واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می گردند.

Package treatment sanitation – Caspian Engineering Company Rshya connection with the use of technology in the world, has designed and built a portable package (portable) wastewater treatment is. Processes used for treatment include biological process with extended aeration activated sludge EAAS (Extended Aeration Activated Sludge), attached growth biological process with IFAS (Integrated Fixed Activated Sludge) are. The company has design and manufacturing packages tailored to pollution and raw sewage, which includes:
Package treatment sanitation

Upgradeability

Portability

Because of the low (due to specific design)

 Lack of smell

Low energy consumption

Suitable Appearance

Human sewage treatment methods:

Overall wastewater treatment methods can be divided into three main categories of physical, chemical and biological divided. Rarely happens that one of the described methods can meet all the demands of the filtration system. So in most cases it is necessary to use a combination of these methods. Filtration units based on the principle of one or a combination of methods employed are designed to perform a specific action. Based on the method used, the treatment is generally divided into two categories: functional units and process units.

 Kvatk water-purification equipment, water purification filters for household and industrial devices, pumps, chlorination equipment, anti Askalant, anti Askalant Flvkn, Askalant acid, anti Askalant, anti Askalant production, low water, milk, fish, salt water, shake, tap, sink Cold water reservoir tank agitator Dar, air, compressed air tanks, air tanks, air and water tank, hydraulic tank, hydraulic tank, means tap

  • آنتی اسکالانت فلوکن