روش های کنترل کیفیت آب دیگ بخار

بویلر گازی صنعتی

سه مشکل عمده ای که به خاطر کیفیت آب بویلر بوجود می آید عبارتند از :

الف- مشکل رسوب گرفتگی

ب- مشکل خورندگی

ج- مشکل حمل قطرات بویلر توسط بخار

برای رفع یا کنترل سه مشکل فوق الذکر از سه روش اساسی زیر استفاده می کنند (به ترتیب اولویت) .

1. تصفیه خارجی :  ناخالصی ها چون املاح سختی آور، سیلیکا و گازها را بایستی حذف نمود.

2. تصفیه داخلی :  با تزریق مواد شیمیایی مناسب به آب تغذیه بویلر و نیز تصحیحاتً مکانیکی مشکلات احتمالی را تحت کنترل در  می آوریم.

3. با خارج کردن قسمتی از آب تغلیظ شده بویلر و جانشن نمودن آب ترمیمی شدت تغلیظ شدن ناخالصی های آب بویلر را کنترل می کنیم . هر چند که استفاده از رزینهای تعویض یونی برای تهیه آب تغذیه بویلر امری اجتناب ناپذیر است اما در سالهای اخیر بکارگیری سیکل ترکیبی اسمز معکوس و رزین های یونی متداول شده است .

The main three problems that arise due to boiler water quality include

(a) the problem of fouling
(B) corrosion problem
(C) difficulty of carrying droplets Steam Boiler

To eliminate or control these three problems, three main methods used are as follows (in order of priority).
1. Treatment of Foreign impurities such as salts hardly surprising, silica and gases should be removed.
2. The national treatment: the right to water, boiler feed with chemical injection and mechanical correction possible problems bring under control.
3. concentrated by removing part of the water boiler and the boiler water is no substitute for water healing highly concentrated impurities of our control. However, the use of ion exchange resins to produce boiler feed water is inevitable, but in recent years combined cycle using reverse osmosis and ion-exchange resins have been used.

Boiler – boilers, carbon filters, pumps, chlorination system, water treatment systems, municipal water treatment systems, industrial water treatment systems, washing plants, washing pots for washing Bkhar, Bkhar, wash boilers, boiler cleaning chemical cleaning boilers  steam, Washing, cleaning sand filter Fyltr,