ویژگی های دستگاههای آب شیرین کن خانگی استاندرد AQUA

دستگاه تصفیه آب خانگی 2 مرحله ای Ro

حذف گل و لای و سن و ماسه و زنگ لوله ها و سایر آلودگی های معلق در آب با دقت 5 میکرون توسط فیلتر الیافی مرحله اول و با دقت 1 میکرون توسط فیلتر الیافی مرحله دوم و حذف ذرات معلق با دقت 0.0001 میکرون توسط ممبران RO.

حذف کلر و سایر گازهای شیمیایی ،مواد آلی محلول در آب،بو و رنگ نامطبوع و بهبود طعم آب توسط فیلتر کربن فعال .

کاهش مجموع جامدات محلول در آب(TDS)و تبدیل آبهای سنگین و سخت به آب سبک و نرم توسط غشاهای اسمز معکوس .

جلوگیری از ایجاد رسوب در کتری ،قوری چای ساز و اتوی بخار.

تبدیل آبهای شور به اب شیرین و گوارا توسط غشاهای اسمز معکوس.

قابلیت تولید حداکثر 12 لیتر آب تصفیه شده در ساعت

ماکزیمم فشار پمپ 100psig 7 barg

کارکرد در حداقل دمای آب :5 درجه سانتیگراد

توانایی کارکرد در حداکثر دمای آب: 50 درجه سانتیگراد

Remove mud and sand, rust and old pipes and other contaminants suspended in water with an accuracy of 5 micron filter fibers First
And with a precision of 1 micron filter removes suspended particles and fibers of the second stage with an accuracy of 0.0001 micron membrane RO.
Remove chlorine and other chemical gases, organic substances dissolved in water, unpleasant odor and color and improve the taste of water by activated carbon filter.
Reduction of total dissolved solids (TDS) and become heavy and hard water and soft water by reverse osmosis membranes style.
Prevent sediment kettle, tea maker and a steam iron.
Turn saltwater into fresh water by reverse osmosis membranes and delicious.
Capacity to produce up to 12 liters of water per hour.
The maximum pump pressure 100psig (7 barg)
Function of the minimum water temperature: 5 ° C
Ability to function at maximum water temperature: 50 ° C

همهش water treatment, water purification, water purification Hayzhnyk Vl, Easy two-step conversion of heavy water and hard water and soft light, prevent sediment skillet, remove contaminants suspended in water, suspended solids removal, removal of dissolved organic material in the water , remove chlorine and other chemical gases, reverse osmosis membranes, fibrous filter first stage, second stage fiber filter, RO membrane