گندزدایی آب در کلر

مخزن ذخیره آب

تمامی آبهایی که مورد استفاده شرب قرارمی گیرند باید گندزدائی شوند، گندزدائی موجب غیر فعال شدن باکتریها درمبدا می گردد و چنان چه این باکتری ها درحین توزیع و یا درمخازن ذخیره وجود داشته باشند باقیمانده گندزدا موجب نابودی آن می گردد.درحال حاضر بیشترین گندزدائی که درسراسرجهان استفاده می شود کلراست . هرچند استفاده از روشهایگندزدائی دیگرنظیرازوناسیون رو به افزایش است.درروشهای گندزدائی ریسک ایمنی و سلامتی برای اپراتور و همچنین فرآورده های جانبی که از گندزدائی بوجودمی آی ند میبایست درنظرگرفته شود، کلروترکیبات آن ( گاز کلر، پرکلرین، آب ژاول ) بعلت قابل دسترس بودن ،ارزان بودن ، تجهیزات ساده ، اپراتوری آسان و باقیمانده درآب. بعنوان اولین و موثرترین گندزدا دردنیا استفادهزیادی دارد.تمام دستگاههای تصفیه آب آکواجوی قادربه حذف کلر باقیمانده ازآب شهری می باشند. این عمل توسط فیلترهای کربن فعال (GAC) انجام می شود. دانه های کربن فعال دارای بارمثبت میباشند. این درحالی است که کلرمحلول درآب دارای بارمنفی است. درنتیجه کلرجذب سطوح دانه ها شده وازآب جدا می شود. لازم بذکراست ازآنجا که بلافاصله پسازحذف کلرباقیمانده، آب مصرف میشود، لذا نگرانی ازآلودگی های ثانویه درغیاب کلر باقیمانده بی مورد است.تمام دستگاههای تصفیه آب آکواجوی قادربه حذف کلر باقیمانده ازآب شهری می باشند. این عمل توسط فیلترهای کربن فعال (GAC) انجام می شود. دانه های کربن فعال دارای بارمثبت میباشند. این درحالی است که کلرمحلول درآب دارای بارمنفی است. درنتیجه کلرجذب سطوح دانه ها شده وازآب جدا می شود. لازم بذکراست ازآنجا که بلافاصله پسازحذف کلرباقیمانده، آب مصرف میشود، لذا نگرانی ازآلودگی های ثانویه درغیاب کلر باقیمانده بی مورد است.

All drinking water that is used should be deemed to be disinfection, disinfection results in inactivation of bacteria and is Drmbda If these bacteria during distribution or storage tanks there is residual disinfectants will destroy it.
Hazrbyshtryn disinfection, which is used worldwide Klrast.
Although Azrvshhaygndzdayy Dygrnzyrazvnasyvn use is increasing.
Drrvshhay disinfection safety and health risks from disinfection byproducts to Apratvrvhmchnyn whether they should be considered Bvjvdmy, Klrvtrkybat it (chlorine, Prklryn, bleach) due to availability, low cost, simple equipment, easy operator Vbaqymandh water as the first and Astfadhzyady world’s most effective disinfectant.
Kvajvy able to remove all water purification systems urban water are chlorine residual.
This action by the filters activated carbon (GAC) is performed. Activated carbon granules are Barmsbt. By contrast, water Klrmhlvl is a negative charge.
So Klrjzb levels Vazab grains are separated. Since Bzkrast be immediately Psazhzf Klrbaqymandh, water consumption, and therefore Azalvdgy secondary concern is not the case in the absence of residual chlorine.
Kvajvy able to remove all water purification systems urban water are chlorine residual. This action by the filters activated carbon (GAC) is performed. Activated carbon granules are Barmsbt. By contrast, water Klrmhlvl is a negative charge.
So Klrjzb levels Vazab grains are separated. Since Bzkrast be immediately Psazhzf Klrbaqymandh, water consumption, and therefore the absence of secondary concern Azalvdgy Klrbaqymandh not the case.Water puri water, water storage tank, pump and chlorination system, the chlorine woman, the wife Claire, the woman chlorine water, chlorine system automatically woman, Drumsticks Astkhr, chlorination, chlorine pump woman, chlorine, chlorine water, water chlorination Astkhr, chlorination of water wells, chlorination of water, water chlorination, chlorine manually, waste water chlorination, chlorine tanks, water, water chlorination Klrzny, Shamydny, chlorinated pool