تصفیه ی مکانیکی یا فیزیکی فاضلاب

تصفیه ی مکانیکی یا فیزیکی فاضلاب

مهمترین روش های تصفیه ی مکانیکی متداول در تصفیه خانه های فاضلاب عبارتند از:

الف-صاف کردن فاضلاب :

الف1- آشغال گیری

آشغالگیری نخستین تصفیه ایست که در تصفیه خانه ها در مورد فاضلاب خام انجام می گیردو در ضمن آن مواد معلق درشت را از فاضلاب جدا می سازد.

قراردادن دادن آشغالگیر در مسیر جریان فاضلاب موجب کاهش سطح مقطع جریان ، ایجاد افت فشار و افت انرژی شده که به صورت اختلاف در دو سوی آشغالگیر نمودار می شود. وجود آشغالگیر سبب کاهش مقدار مواد معلق در فاضلاب و در نتیجه کاهش BOD5 می شود.

نکته : مقدار کاهش آلودگی فاضلاب تابعی است از بزرگی سوراخ ها و یا فاصله ی میله های آشغالگیر.

الف2- صاف کردن با کمک ماسه

این روش بیشتر برای تصفیه ی نهایی فاضلاب وزلال سازی آن در تصفیه خانه ها بکار می رود. و مواد معلق بسیار ریز مانند تخم انگل ها که غالبا در برابر تجزیه بسیار مقاوم اند گرفته می شوند. این روش به علت هزینه ی زیاد ممکن است تنها به عنوان تصفیه ی تکمیلی بکار برده شود. ضمنا در فاضلاب های صنعتی نیز برای گرفتن رنگ های کلوییدی بکار می رود.

ب- ته نشین کردن مواد معلق

روش ته نشینی کردن مواد معلق در فاضلاب مهمترین روش  تصفیه مکانیکی است که در بیشتر تصفیه خانه های فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد . اساس کار روش ته نشینی بر این هدف قرار دارد که با کاهش سرعت جریان در استخر ها که امکان ته نشین شدن مواد  معلق در فاضلاب به وجود می آید.

در استخر های ته نشینی نخستین ، مواد معلقی از فاضلاب جدا می شوند که فساد پذیر بوده و باید حتما لجن بدست آمده مورد تصفیه واقع گرددو سرانجام در استخر های ته نشینی نهایی لجن هایی از فاضلاب جدا می شوند که بسته به نوع و درجه ی تصفیه ای که برای فاضلاب انجام گرفته ممکن است کاملا تثبیت شده و یا قسمتی تثبیت شده و قسمتی فساد پذیر باشد.

ج- شناور سازی مواد معلق

یکی از کاربرد های این روش در یکان های تغلیظ لجن است که با کمک دمیدن هوا در لجن آبکی و شناور نمودن مواد سبک لجنی به روی سطح آب لجن باقیمانده را تغلیظ می کنند.

نکته : در فاضلاب های صنعتی ، فاضلاب کشتار گاه ها و یا فاضلاب رستوران ها ی بزرگ و نظایر آن ها غالبا پیش بینی چربی گیر های ویژه لازم است . دمیدن هوا در فاضلاب و خنک کردن آن از عواملی هستند که در جداسازی مواد چربی راتندتر می کنند.

نکته : برای محاسبه و طراحی استخر های شناور سازی مانند استخرهای ته نشینی از پارامترهای بار سطحی و مدت زمان توقف استفاده می شود.

The most common methods of mechanical treatment of wastewater treatment include:
A perk of waste:
Alf1- junk up

Reduce the amount of suspended solids in the wastewater are dirt stuck and thus reduce the BOD5.

Note: The amount of sewage pollution reduction is a function of the large holes or dirt stuck between the bars.

 Alf2- smooth with sand
The final method for treating wastewater and clarification of the plant are used. And very fine suspended solids like parasites that are often highly resistant to degradation are used. This is due to the high costs may only be used as a complementary treatment. Also in industrial wastewater is also used to make colloidal color.
(B) settle out suspended solids
Suspended solids in wastewater by settling the most important mechanical cleaning methods that can be used in many wastewater treatment.
that has been done to sewer may be completely stabilized or partially stabilized and is part corruptible.
(C) flotation of suspended matter

Note: industrial wastewater, sewage or sewage slaughterhouses and great restaurants and the like are often caught Fat anticipated special needs. Sewage and cool air blowing on the factors that are material separation Ratndtr fat.
Note: For calculation and design swimming pool flotation deposition parameters such as surface charge and stop time is used.

Life salty water treatment, water purification, a single water, water purification, water treatment, water Saif water tek, water purification Aqua Star, Taiwan Aqua Water Treatment, Water Treatment Tech Aqua, Aqua Water Treatment Joy, Life Aqua Water Treatment, Water Treatment Aqua Gold, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, water purification price of soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, price Purifier water water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *