تصفیه آب جهت شرب

دستگاه تصفیه آب خانگی crystalpure

به دلیل اهمیت بیشتر سلامت آب آشامیدنی، اغلب افراد تصفیه آب شرب خود را نسب به مصارف دیگر در اولویت قرار می دهند و مایلند آن بخش کوچکتری از آب مصرفیشان که در واقع برای شرب و پخت و پز استفاده می شود بصورت دقیق تر تصفیه شود.

این دستگاه ها در آخرین نقطه شبکه توزیع آب یعنی در محل مصرف ( آشپزخانه ) نصب می شوند که بعد از آنها هیچ عامل آلوده کننده ای وجود ندارد. و به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

  1. دستگاه های زیرسینکی RO
  2. دستگاه های کاوردار RO
  3. دستگاه های غیر RO

تفاوت عمده آنها در دقت تصفیه، تعداد و نوع فیلتر ها ، شکل ظاهری و محل نصب است.

More important for healthy drinking water, most of its drinking water treatment relative to other uses  The priorities are and who actually want the smaller fraction of water used for drinking  More exactly it is used for cooking and cleaning.

The last device in the water distribution network is taking place (the kitchen) are installed after them there is no contamination factor. And can be divided into three main categories:

1. The devices under the sink RO
2. Power on the cover of RO
3. Instruments RO

The major difference in the accuracy of treatment, number and type of filter, shape and location of the installation.

Water Purifier kflow, Water Purifier PURE WATER, Water Purifier Pyvrytk Phoenix water treatment, air purification baths, density of silica, silica removal from water, air conditioning service, Sam, service, cleaning service, Water Purifier, Water Purifier Service home, shampoo containing silica, silica-containing shampoos, shampoos containing silica, silica-containing materials