کاربرد اوزون در تصفیه آب خانگی

کاربرد اوزون در تصفیه آب خانگی

مزایایی استفاده از گاز ازن در تصفیه ضد عفونی و از بین بردن بار میکروبی :

. ازن یک ماده ضد عفونی کننده موثر و به مراتب بهتر از کلر، دی اکسید کلر، کلرو آمین ها و رادیکال های هیدروکسیل می باشد مقاومت نسبی میکرو ارگانسیم ها در مقابل ازن بطور تقریبی بدین ترتیب است باکتری ها، ویروس ها، تخم ها و کیست های انگلی، مشاهده شده است که بعد از ازناسیون، میزان مصرف منعقد کننده ها کاهش یافته و سرعت عمل فیلتراسیون بالا می رود. تقریبا انواع فاضلاب اعم از صنعتی و خانگی را می توان توسط ازناسیون تصفیه نمود شرایط عملیاتی مورد استفاده در ازناسیون، به نوع صنعت و نوع فاضلاب بستگی دارد.

براساس این جمع بندی پیدا شدن انواع جدید میکرو ارگانسیم ها در پساب مانند تخم و کیست های انگلی، آشکار شدن انواع بیشتری از مواد آلوده کننده در آن را به دنبال دارد همچنین افزایش سطح کیفی مورد نیاز برای فاضلاب و پساب، طراحان را بر آن داشته است تا فرایند ازناسیون را مورد توجه قرار دهند.

کاربرد ازن در تصفیه آب شهری خانگی :

کاربرد ازن در تصفیه آب های آشامیدنی شهری در دنیا رو به گسترش است ازناسیون توانسته است در موارد زیادی مانند ضد عفونی کردن و اکسیداسیون ترکیبات آلی جایگزین فرایند های تصفیه متعارف شود این فرایند جدید در موارد مختلف دیگری همانند حذف ذرات معلق نیز کارایی روش های قدیمی تصفیه را افزایش داده است.

فرایندهای صورت گرفته توسط بخش تحقیقات بصورت متمرکز بر روی تصفیه آب خانگی و شهری بوده است که در این راستا نتایج حاکی از کاهش بار میکروبی و زدایش بو از پساب حاصله بوده است علاوه بر این جایگزین نمودن روش های قدیمی با تکنولوژی نوین ازن زنی نتایج مطلوبی را به بار آورده است.

و اثرات مخرب عدم توانایی کلر در حذف کامل آلودگی های میکروبی و همچنین تغییر در کیفیت آب و تولید ترکیباتی مانند تری هالومتانه زیست محیطی ناشی از استفاده از کلر در منابع آبی باعث مرگ و میر آبزیان مخصوصا ماهی ها می گردد این امر سبب گردید تا استفاده از مواد دوستدار محیط زیست(گاز ازن) بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

Benefits of using ozone disinfection treatment and elimination of microbial load:
. Ozone is an effective disinfectant and is much better than chlorine, chlorine dioxide, chloro amine and hydroxyl  radicals are micro-organisms relative resistance against ozone is approximately Thus, bacteria, viruses, eggs and cysts parasitic, it is observed that after the ozonation, coagulants reduced consumption and increases filtration speed. Almost all types, including industrial and domestic waste water can be used by ozonation treatment conditions used in Ozonation, dependent on the industry and type of waste.
The emergence of new types of micro-organisms are summarized in waste water, such as eggs and cysts of parasites, revealing more types of contaminants it is also looking to increase the level of quality required for the waste water, designers have on to consider the ozonation process.
The use of ozone in water treatment Homepage:
The use of ozone in the treatment of drinking water is a growing city in the world has managed ozonation disinfection and oxidation of organic compounds in many cases as an alternative to conventional treatment processes. This new process removes particulate matter as well as in various other ancient efficiency treatment has increased.
it has brought.
And the damaging effects of chlorine in the inability to complete removal of microbial contamination and changes in water quality and the production of compounds such as greater use of chlorine in water resources environmental Halvmtanh cause mortality, particularly aquatic fishes. This led to use from eco-friendly materials (ozone) considered further.

Pure water treatment Water, water purifier 3-stage, active carbon, carbon filter for industrial water desalination, solar desalination, solar desalination, desalination for a wick, drawing water purifier home, designing a fresh water heaters, water purifier plan, how to build a water treatment system, water treatment system performance, troubleshooting desalination