نفوذپذیری ممبران های تخت

ممبران های تخت

این نوع مدول ، ساده ترین شکل ممبران بوده و اولین ممبران نیمه نفوذپذیری که تولید شد از لحاظ هندسی ، تخت بود . شکل زیر یک نمای کلی از ممبران های تخت را نشان می دهد . این ممبرانها ، از دو صفحه در انتها ، ممبران صفحه ای شکل و صاف و صفحات جدا کننده که با ترتیب خاصی قرار گرفته اند ؛ تشکیل می گردند .لازم به ذکر است که صفحات جداکننده ، نقش هدایت جریان تغذیه را بر روی سطح ممبران به عهده دارند . ساخت ، نصب و عملکرد این ممبران ها ساده می باشد ولی معایب عمده ای چون نسبت سطح به حجم اندک و بنابراین نیاز به فضای زیاد هنگام کار ، مشکلات دمونتاژ کردن ممبران به هنگام تمیز کردن آن و بنابراین پر زحمت و زمان بر بودن فرآیند تمیز نمودن آن را نمی توان نادیده گرفت.

This type of module is the simplest form of the membrane and the first semi-permeable membrane that was produced in geometric terms, was flat. The figure below shows an overview of the flat membrane. These membranes, the two pages at the end, shaped and flat screen membrane separator pages that are specific, respectively, are formed.
It should be noted that the separator plates, the leading power flow on the surface of the membrane are responsible.it can not be ignored.

Reverse osmosis, water purification west Point, Rtk water treatment system, a variety of membranes, membrane production, sales membrane, membrane filters, membrane nano, nano-film membrane, ceramic membrane, membrane vacuum membrane ro, Iran membrane, membrane switches, printed membrane , geo-membranes