انواع صافی های زیستی در تصفیه آب آشامیدنی

انواع صافی زیست محیطی

خصوصیات بهره برداری از صافیها
مواد محلول مضر از سیستم در حالت معلق، مانند لجن فعال ، و یا در حالت ثابت با صافی خارجی می‌شود . در هر فرآیند ماده یا موادی به وسیله دستهای از باکتریهای مخصوص ۰ اصولا” نیتروزوموناس و نیتروباکتر) که سعی می‌شود رشد داده شوند ، کاهش داده می‌شوند . حذف مواد به وسیله لجن فعال در صنعت تصفیه آب معمول است ولی در پرورش آبزیان کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد چون غلظت کم فضولات در پساب پرورش ماهی تناسب آن را برای این فرایند کم می‌کند .
در تحقیقات اولیه سیستمهای مدار بسته پرورش و نگهداری آبزیان ، صافیهای غوطه ور معمولترین نوع بودند. این صافیها خیلی زود ، در سطح وسیع ، به وسیله صافیهای قطره ای جایگزین شدند .
انواع صافیهای زیستی :
صافیهای زیستی در انواع مختلف وجود دارند ، برای مثال صافیهای غوطه ور ، قطره ای ، صفحات زیستی گردان یا استوانه‌های زیستی ، بستر‌های روان و مصالح سبک .
– صاغیهای غوطه ور: این صافیها خود به دو دسته تقسیم می‌شوند جریان به پایین (از بالا به پایین) و جریان به بالا(از کف به بالا)این نوع صافی شاید قدیمی‌ترین نوع صافی مورد استفاده بوده باشد . اساسا” صافی دارای یک مخزن است که با نوعی مصالح پر شده است . و باکتریها در آن رشد می‌کنند . آب معمولا” به وسیله یک دوش به سطح صافی ریخته می‌شود و با نیروی جاذبه بطرف پایین حرکت میکند مصالح داخل صافی دائما به حالت غوطه ور باقی می‌مانند . در زیر مصالح صافی یک شبکه مشبک وجود دارد که آب تصفیه شده از آن زهکشی شده و به بیرون از واحد هدایت می‌شود .
– صافی قطره ای: اصول کار در این صافی‌ها همانند صافی‌های غوطه ور هست ولی مصالح در این غوطه ور نیست . آب به طرف پایین داخل مصالح چکانده شده و باکتریها را مرطوب نگاه می‌دارد ، بدون اینکه آنها را غوطه ور سازد . پساب در زیر کف سوراخدار که که صالح را نگه میدارد، جمع می‌شود . چون فضای بین ذرات جامد مصالح صافی با هوا پر است باکتریها کمتر از نبوداکسیژن رنج می‌برند . گردش هوا در داخل مساله نیاز اکسیژنی باکتریها را برآورده می‌سازد .

Exploiting the biological properties of filters:
Harmful soluble material in suspension systems, such as activated sludge, or in the case of an external filter is fixed. In any process, material or substance to the hands of bacteria for 0 principle  “Nitro nitrous Pseudomonas and doctors) that is trying to grow are reduced. Removal of the activated sludge in the water treatment industry is common but less used in aquaculture fish farming as a low concentration waste effluent fit for this process slows down.
In earlier research Surveillance systems for growing and maintaining aquatic, submerged filters were the most common type. These filters too quickly, broadly, were replaced by drip filters.
Types of biological filters:
There are different types of biological filters, for example, immersion filters, drip, dry plates or cylinders rotating biological, psychological substrates and lightweight materials.
– Saghy immersion: The filters are divided into two categories streaming down (top-down) and high flow (from bottom to top) This type of filter is probably the oldest type of filter used. Essentially “filter has a tank that is filled with the kind of materials. And bacteria can grow in it. Water is often “thrown by a shower to a flat surface and moves downward by gravity into the filter material constantly remain submerged state. The following materials are water filter is a mesh network of drainage and driven out of the unit.
– Drip filter: Principles used in the filters as well as filters is immersed in the materials, but not soaked. Water was dropped down into materials that keep moisture and bacteria, without them it is immersed. Saleh holds waste under the perforated floor, accumulates. Because the space between the solid particles filter materials by air is full of bacteria suffer less from lack of oxygen. Air circulation inside the bacteria need oxygen to fulfill.

Domestic water purifier rials, resin, silica, charcoal water filter Saudi, Bandar Abbas desalination, desalination Saudi Arabia, desalination Assaluyeh, freshwater aquarium photo, aquarium fish wholesale, Photos fresh water, desalination sale , domestic sales of desalination, desalination, industrial sales, filters, desalination, fish picture, fish fighter