ازن آلوتروپی چیست؟

ازن آلوتروپی چيست

ازن آلوتروپی از اکسیژن است . برای شکستن پیوند کوالانت اکسیژن- اکسیژن به منظور تولید ازن معمولا مقدارزیادی انرژی مورد نیاز است و مولکول ازن زنی به آسانی در طی واکنش اکسایش- کاهش به اکسیژن اولیه تبدیل می شود ودرجه حرارت و فشار معمولی دارای پایداری ترمودینامیکی است . ازن هم در فاز گازی و هم به شکل محلول خاصیت تجزیه کنندگی دارد. تجزیه بیشتر به شکل محلول گازی است که بشدت تحت تاثیرهیدرواکسید کاتالیز میشود . حداکثر غلظت قابل تحمل ازن برای تماس با انسان 0/1ppm است با این وجود نیمه عمر آن همراه با افزایش Ph کاهش می یابد.ازن با استفاده از ولتاژ الکتریکی زیاد ازهوای خشک تولید می شود . برای این کار اختلاف پتانسیل 50000-40000 ولت میان الکترودها استفاده میشود . خنک سازی معمولا به منظور حداقل رساندن تجزیه ازن درراکتور تولید ازن بکارمیرود . حلالیت ازن از قانون هنری پیروی میکند و این موضوع به این مفهوم است که حلالیت با فشار جزئی نسبت مستقیم دارد.ازن باقیمانده درآب به سرعت از بین میرود ، اما عوامل زیادی برمدت زمان باقی مانده ازن درآب تاثیرمی گذارد. درابتدا که ازن وارد محلول می شود ، واکنش به دو شکل اصلی صورت می گیرد: اکسایش مستقیم که آهسته تروبینهایت گزینشی می باشد، و فرایند خود تلاشی که در نهایت ازن تبدیل به رادیکال هیدروکسیل می شود . آهنگ فرایند خود تلاشی ازن و تولید رادیکالهای آلی تحت تاثیر پراکسید هیدروژن ، پرتو فرابنفش یا غلظت زیاد یون هیدروکسیل تسریح میشود . رادیکال هیدروکسیل دراکسایش ترکیبات آلی بی نهایت سریع وغیرگزینشی عمل میکند ، ولی توسط یونهای کربنات جهت تشکیل رادیکالهای کربنات و بیکربنات جذب می شوداین رادیکالها درواکنش های آلی دارای هیچگونه اثری نمیباشند.

Allotropic ozone from oxygen. To break the oxygen-oxygen bond Kvalant to produce ozone molecules are usually lots of energy and ozone disinfection easily during redox reaction of oxygen and temperature and pressure becomes normal is thermodynamically stable. Ozone in the gas phase as well as a solution to property analysts. More analysis in the form of dissolved gas, which is highly catalyzed by Tasyrhydrvaksyd. The maximum tolerable concentration of ozone for human contact 0 / 1ppm is nonetheless associated with an increased half-life of less Yabd.azn Ph dry the air using a high electrical voltage is produced. The potential difference between the electrodes used to do 50,000 to 40,000 volts. Cooling is usually to minimize the decomposition of ozone Drraktvr serve ozone production. Initially, the ozone into the solution, the reaction takes place in two main forms: direct oxidation Trvbynhayt selection is slow, and the process of ozone into hydroxyl radical is an effort that eventually. The song trying to ozone and organic radicals produced by hydrogen peroxide, ultraviolet radiation or high concentration of hydroxyl ions is involving. Draksaysh hydroxyl radical organic compounds Vghyrgzynshy works extremely fast, but by carbonate ions to form carbonate and bicarbonate radicals absorbed by organic radicals Drvaknsh not have any effect.

Water-purification equipment, industrial water treatment system Aqua Klyn, half Snty, filter water treatment system for home and industrial gas injection system Arytvr, Azn, construction Di Di Di Arytvr, Arytvr, manufacturer of CD-ROM performance Arytvr, sales Arytvr, de Arytvr, Arytvr, CD-ROM price is calculated Arytvr, source CD-ROM Arytvr, tank Deaerator Arytvr, role in the current map Arytvr, Bkhar, for work duty Arytvr, CD-ROM application Arytvr, Deaerators

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *