کاهش مواد معلق آب(TSS) با تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب خانگی

دو نوع فیلتر وجود دارد که یکی از آنها  فقط مواد معلق آب را جدا سازی  می کند.  گروه اول پارچ و کتری‌هایی هستند که چای خوش رنگ تر و آب خوش  طعم تری را در اختیار مصرف کننده قرار می‌دهند، از این نوع فیلترها استفاده می‌ شود. جامدات معلقی  که در آب گاها شامل ذرات معدنی یا آلی و یا مایعات مخلوط شونده در آب باشند. این مواد در آب از جنبه ظاهری ناخوشایند بوده و همچنین می تواند محلی برای جذب سطحی مواد شیمیایی و بیولوژیکی فراهم می کنند.

مواد معلق آلی نیز ممکن است به طریق بیولوژیکی تجزیه شده و به مواد نامطلوب دیگری تبدیل شوند. درصورتی که در شبکه های آبرسانی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب اکثر این مواد  به راحتی جداسازی و حذف می شوند، و استفاده از این نوع پارچ ها و کتری ها فایده زیادی ندارند.

درست است که استفاده از این روش ممکن است چای خوش رنگ تر و آب خوش طعم تری ارائه دهد ولی کارایی اصلی و مهمتر که حذف سموم و مواد آلی مضر همچون فلزات سنگین را شامل می شود را نمی توانند از آب جدا کنند در نتیجه استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی بسیار بهتر و به صرفه تر می باشد و آبی کاملا سالم را در اختیار می گذارد .

There are two types of filters, one of which just the separation of suspended matter in water. The first group of pitchers and kettles of water that are more colorful and tasty tea towel placed at the disposal of the consumer, from the type of filters used. Suspended solids in the water may include inorganic or organic particles or liquids are mixed in water. The material in the water of unpleasant physical aspects and can also provide a venue for adsorption, chemical and biological. Through the biological decomposition of organic suspended materials may also be converted into other undesirable substances. While in the water and sewage water networks cover most of the materials are easily separated and removed, and the use of this type of pitchers and kettles are not very useful

It is true that this method may be more colorful tea and water are offered tasty but the main performance and, more importantly, the elimination of toxins and harmful organic substances such as heavy metals are included not be able to separated from the water As a result of Household water treatment devices is much better and more effective and to provide safe water.