سامانه فر – پاک تصفیه آب و فاضلاب

تصفیه آب و فاضلاب

سامانه فر – پاک شرکت سوآب پیشرو جزو سامانه های SBR طبقه بندی می شود سامانه SBR  در گذشته جهت تصفیه فاضلاب و پساب جوامع کوچک مورد استفاده قرار می گرفت اما مزایایی این روش در تصفیه انواع مواد پساب باعث شده که امروزه برای تصفیه خانه های بزرگبا دبی پساب ورودی بالا مورد استفاده قرار گیرد راکتور اختلاط کاملی که در آن عمل هوادهی و زلال سازی به صورت متناوب در یک تانک انجام می شود و راکتور بعد از طی یک دوره فرایند کامل خالی شده و مجددا با فاضلاب پر می شود و عمل تصفیه به صورت متناوب در آن صورت می پذیرد راکتور SBRچون به فضای کمتری نیاز دارد بنابراین برای مواردی که مشتری دچار کمبود زمین است سامانه SBR برای تفیه فاضلاب بسیار مقرون به صرفه می باشد در تمام سامانه های SBRعمل تصفیه فاضلاب بسیار مقرون به صرفه می باشد در تمام سامانه های SBRعمل تصفیه در قالب 5 مرحله که در ادامه می آید بصورت متوالی انجام می شود:

.مرحله پر کردن (Fill) مرحله ورود فاضلاب خام

. مرحله واکنش (React) مرحله انجام واکنشهای بیولوژیکی

. مرحله ته نشینی (Settle) مرحله جدا شدن میکرو ارگانیسم ها از پساب تصفیه شده.

. مرحله تخلیه (Draw) مرحله خروج فاضلاب تصفیه شده

. مرحله استراحت (Idle) مرحله بعد از تخلیه و قبل از پر کردن مجدد راکتور

این سامانه ها اغلب برای تصفیه فاضلاب صنایعی کاربرد دارد که حجم فاضلاب تولیدی آنها کم بوده و یا بصورت دوره ای فاضلاب تولید می کنند برای کاربردهای جریان پیوسته حداقل دو تانک SBR باید تامین می شود که یک تانک جریان را دریافت کند در حالی که تانک دیگر مراحل تصفیه را دنبال می کند تغییرات مختلفی در هر دو مرحله می توان انجام داد تا دفع نیتروژن و فسفر هم صورت می گیرد.

مزایایی سامانه فر – پاک :

. قابل انعطاف بودن فرایند تصفیه

. پایین بودن فضای اشغال شده

. عدم نیاز به مخزن ته نشینی

. عدم نیاز به سامانه برگشت لجن

. قابلیت حذف نیتروژن و فسفر

. حجم کمتر راکتور در مقایسه با سامانه اختلاط کامل

. خصوصیات ته نشینی لجن در این سامانه مطلوب است.

Its Caspian Fr pak system Arshia classified as systems of SBR waste water treatment systems for small communities SBR in the past, but the advantages of this method are used in the treatment of waste materials for the plant, which now makes large and operative treatment for Alternate website where done reactor space requires less so for those customers lacking the Earth System SBR for waste water treatment very affordable. In all systems SBR operation of waste water treatment very affordable is SBR treatment systems operate in all 5 stages that follow in sequence is done:
.Phase Alternate Fill (Fill) process raw sewage
. Reaction stage (React) the biological reactions
. Phase deposition (Settle) the micro-organisms isolated from treated waste water.
. The discharge (Draw) exit stage waste water
. The rest (Idle) after the drain and before refilling  reactor
The system is often used for treatment of industrial waste waters produced  waste water volume of waste they produce little or periodically for continuous flow applications must meet at least two SBR tank that receives a flow tank, while the other tank purification process follows several changes can be done in both the nitrogen and phosphorus excretion happens.
Oven system advantages – clean:

. Flexible treatment process
. The low space
. No need for settling tanks
. No need for system Back sludge
. The ability to remove nitrogen and phosphorus
. Less reactor volume compared with full mixing system
. Sedimentation characteristics of this system is desirable.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *