روش های مدرن و پیشرفته تصفیه آب آشامیدنی

دستگاه آب شیرین کن سه مرحله ای

تعریف ساده تصفیه آب این است : حذف ناخالصی ها و آلاینده های معلق و محلول از آب . هرچه ذرات ناخالصی درشت تر باشند ، جدا کردن آنها از آب آسان تر است و برعکس هرچقدر اندازه این ذرات ریز تر باشد نیاز به روشهای دقیق تری برای تصفیه آب است. بنابراین اندازه منافذ فیلترها ، مقاومت فیلترها در برابر انواع آلاینده ها و توانایی آنها در حذف ناخالصی ها بسیار مهم است. امروزه فیلترها را از جنس سرامیک ، الیاف مصنوعی و کربن می سازند.

برخی از بهترین روشهای تصفیه آب عبارتند از : استفاده از کربن فعال ، روش اولترافیلتراسیون و روش اسمز معکوس. کربن توانایی زیادی در حذف مواد شیمیایی نظیر کلر ، حذف طعم و بوی نامطبوع و برخی از آلاینده ها دارد. توانایی کربن در فیلتر کردن ناخالصی های محلول و میکروارگانیزمها ، بسیار کم است. لذا از کربن بیشتر به عنوان پیش تصفیه در مرحله دوم و سوم دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده می شود و اغلب اوقات آن را در کنار روش های اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون استفاده می کنند. اولترافیلتراسیون روشی است که طی آن ، آب را از نی های بسیار نازکی که در جداره آنها منافذ بسیار ریز وجود دارد عبور می دهند و به این ترتیب تقریبا کلیه میکروارگانیزمها و ذرات معلق در آب از آب آشامیدنی حذف شده و آب کاملا زلال و شفاف و ضدعفونی می شود. اما اولترافیلتراسیون قابلیت حذف ناخالصی های محلول در آب مثل : فلزات سنگین ، نیترات ، سختی و سنگینی آب را ندارد.

روش اسمز معکوس ، امروزه یکی از کامل ترین و بهترین روش های تصفیه آب آشامیدنی منازل است. اسمز معکوس قادر است انواع ناخالصی های موجود در آب نظیر : نیترات ، سختی آب ، جامدات محلول ، کدورت ، سرب و فلزات سنگین ، رادیوم و بسیاری از مواد آلی محلول را حذف کند. بنابراین اسمز معکوس به همراه کربن فعال پیشرفته ترین و بهترین روش تصفیه آب آشامیدنی است که در دستگاه های تصفیه آب خانگی استفاده می شود

A simple definition of water treatment is the removal of suspended and dissolved impurities and pollutants from water. The impurity particles are larger, easier to separate them from the water and vice versa particulate matter how much more needs to be more precise methods for water treatment. The pore size filters, filter resistance to contaminants and their ability to remove impurities is very important. Today, ceramic filters, synthetic fibers and carbon formation.
Some of the best water purification methods include the use of activated carbon, reverse osmosis and ultrafiltration method. Carbon great ability to remove chemicals such as chlorine, taste and odor, and some contaminants are removed. The ability to filter out impurities dissolved carbon and microorganisms, is very low.be disinfected. But UF ability to remove water-soluble impurities such as heavy metals, nitrates, heavy and hard water does.
Reverse osmosis, is today one of the most complete and best drinking water purification methods dwellings. Reverse osmosis is capable of a variety of impurities in the water, such as nitrate, hardness, total dissolved solids, turbidity, lead and heavy metals, radium, and many dissolved organic material is removed. Therefore, reverse osmosis and activated carbon filtration of drinking water is the most advanced and best home water treatment devices used

Water-west point, 3-stage water purifier, water treatment system components sure ultrafiltration, drinking water, domestic water, remove contaminants suspended in water, removal of dissolved organic material in the water, remove impurities, remove soluble impurities water, reverse osmosis, water hardness, lead and heavy metals, nitrates, activated carbon