کاربردهای اولترافیلتراسیون

کاربردهای اولترافیلتراسیون
  • کاربرد برای آب فوق خالص

– خالص سازی اولیه آب های صنعتی

– پیش تصفیه آب فوق خالص

– پیش تصفیه برای نمکزدایی آب دریا

– پس تصفیه برای آب های فوق خالص

  • کاربرد در صنایع زیست محیطی

– تصفیه پساب های صنعتی

  • صنایع غذایی و نوشیدنی

– تصفیه آب های معدنی

– خالص سازی و تصفیه آبمیوه

– حذف پروتئین و آنزیم

  • صنایع مختلف

– صنایع لبنی ( تغلیظ شیر و پنیر)

– صنایع داروسازی (آنزیم ها، آنتی بیوتیک ها )

– صنایع نساجی

– صنایع شیمیایی

– صنایع کاغذسازی

– صنایع چرم

• The use of ultra-pure water
– Purification of industrial water
– The ultra-pure water
– Pretreatment for desalination of sea water
– The ultra-pure water disinfection
• applications in the environmental industry
– Industrial wastewater treatment
• Food and drink
– Mineral water
– Purification and filtration juice
– Removal of proteins and enzymes
• Different Industries
– Dairy products (condensed milk and cheese)
– Pharmaceutical Industry (enzymes, antibiotics)
– Textile
– Chemical Industry
– Paper industry
– Leather Industry

 ALKosAR water treatment, water purification Aqua Life, water purification soft water, pure water, industrial water, ultrafiltration, high efficiency, water treatment, drinking water treatment, removing bacteria, proteins and enzymes remove, easy to wash, environmental industry, sea water desalination reduction of turbidity

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *