دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی

سه دلیل برای اینکه شما نیاز به نوشیدن آب یونیزه قلیایی دارید

دلیل اول: بازگرداندن pH بدن، به حالت خنثی است ( میزان pH در حدود 4/7) . بدن با pH خنثی ، بدنی سالم است. اگر pH بدن کمتر از 6/8 باید، بدن اسیدی خواهد بود. در بدن اسیدی بیماری ها به راحتی توسعه پیدا می کنند. نوشیدن آب یونیزه قلیایی می تواند pH بدن را در محدوده 6/8 تا 7/8 قرار دهد. ادامه خواندن “دستگاه تصفیه آب یونیزه قلیایی”