روش های کنترل کیفیت آب دیگ بخار

سه مشکل عمده ای که به خاطر کیفیت آب بویلر بوجود می آید عبارتند از :

الف- مشکل رسوب گرفتگی

ب- مشکل خورندگی

ج- مشکل حمل قطرات بویلر توسط بخار

برای رفع یا کنترل سه مشکل فوق الذکر از سه روش اساسی زیر استفاده می کنند (به ترتیب اولویت) . ادامه خواندن “روش های کنترل کیفیت آب دیگ بخار”