بازدارنده ی رسوب و خوردگی در برجهای خنک کننده

این ماده بر پایه فسفونیت ها(PHOSPHONATE) بوده و برای جلوگیری از تشکیل رسوب و خوردگی در برج ها ی خنک کننده، چیلرها و کلیه سیستم های خنک کننده سیکل باز مصرف می گردد.این محصول جایگزین مناسبی است برای پلی فسفات ها ، ادامه خواندن “بازدارنده ی رسوب و خوردگی در برجهای خنک کننده”