مشخصات فنی دیگهای سوپر سه پاس

دیگ های مدل سوپر سه پاس این شرکت بصورت عقب خشک (DRY BACK) می باشند و بر اساس استاندارد BS 855 طراحی و ساخته می شود. ورقهای مصرفی برای قسمتهای تحتد فشار از نوع 17 MN4-A516 و لوله های مصرفی از نوع ST 35.8

اروپایی بوده که دارای گواهینامه از شرکت سازنده می باشد. الکترودها از نوع 7018 اروپایی بوده که قبل از عملیات جوشکاری به مدت یک ساعت در دمای 400-350 درجه پخت می شوند کلیه مراحل ساخت توسط بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مورد آزمایش های رادیو گرافی و هیدرو استاتیک قرار می گیرند. ادامه خواندن “مشخصات فنی دیگهای سوپر سه پاس”