کاربردهای اولترافیلتراسیون

  • کاربرد برای آب فوق خالص

– خالص سازی اولیه آب های صنعتی

– پیش تصفیه آب فوق خالص

– پیش تصفیه برای نمکزدایی آب دریا

– پس تصفیه برای آب های فوق خالص ادامه خواندن “کاربردهای اولترافیلتراسیون”