تغییرات مقادیر کلر فعال موجود در آب

تغییرات مقادیر کلر فعال موجود در آب

اگر منحنی تغییرات مقادیر کلر فعال موجود در آب یعنی کلر باقیمانده ، بر حسب کلری که به آن افزوده می‌شود، رسم شود، خواهیم دید که اگر مقدار کلر افزوده شده کم باشد، کلر باقیمانده وجود نخواهد داشت و تمام کلر ترکیب می‌شود.

کلر به حالت ترکیب و عفونت آب کم است. بالاتر از M ، یعنی با افزایش مقدار کلر ، کلر فعال کاهش می‌یابد و منحنی ، از یک نقطه حداقل m که با انهدام ترکیبات آلی و کلرامین مطابقت دارد، می‌گذرد. این نقطه ، نقطه بحرانی است. در اینجا ، عفونت حداکثر است. اگر باز هم مقدار کلر زیاد شود، کلر اضافه شده ، به‌صورت کلر فعال آزاد درمی‌آید و کلر فعال ترکیب شده ثابت می‌ماند. برای این نوع آب ، زمان تماس لازم با توجه به اندازه‌گیری در نقطه بحرانی به یک تا دو ساعت می‌رسد.

اگر در آبی ، مواد آلی وجود نداشته باشد، نقطه بحرانی نخواهد داشت. اگر PH این چنین آبی از 7٫5 کمتر باشد، اندازه طوری تعیین می‌شود که پس از 20 دقیقه تماس ، باقیمانده در حدود 0٫2 mg/l باشد. در تمام موارد ، باید از آمیختن مناسب سترون کننده با آب مطمئن شد.

If the curve of the values of active chlorine in the water, the chlorine residual chlorine that is added by custom, we’ll see if the amount of chlorine added is low, there will be residual chlorine and combined chlorine.
And chlorine combine to form water infection is low. Greater than M, ie by increasing the amount of chlorine, chlorine activation decreases and the curve, a point at which m corresponds to the destruction of organic compounds and chloramines, passes. This point, the critical point. Here, the maximum infection. If the amount is too much chlorine, chlorine is added, becomes as free active chlorine and combined chlorine stays active. For this type of water, the contact time should be measured according to the critical point is one to two hours.
If the blue, there is no organic matter, will be a critical point. If such water PH of 7. 5 is less, as determined so that after 20 minutes of contact, remaining at about 0. 2 mg / l is. In all cases, you have the right mix with sterile water was safe.

Life salty water treatment, water purification, Pure Water, Water Purifier 3 Stage Water Purifier desktop, Ruben Water Purifier, Water Purifier Royal, relax Water Purifier, construction, water softener, water softener resin construction, water softener manufacturer, Sam service air conditioning, water softener’s clear, refined service, service water treatment, service water treatment system, water treatment system, domestic service

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *