روش کلرزنی دستگاه تصفیه آب

روش كلرزنی

با توجه به حجم آب مورد گندزدایی و وسعت پروژه، روش کلرزنی تعیین می‌گردد. کلر ممکن است به یکی از اشکال زیر در دسترس باشد:

الف) گازکلر Cl2

ب) کلرامین NH2 Cl و NHCl2

ج) پرکلرین High Test Hypochlorit) H.T.H)

د) دی اکسید کلر Clo2

کلر اولین ماده انتخابی در گندزدایی آب است زیرا ارزان، موثر و کاربرد آن بسیار ساده است. برای جلوگیری از آثار سمی آن توسط دستگاه کلرزنی به آب اضافه می‌شود. ترکیب آمونیاکی کلر نیز برای گندزدایی آب به کار می‌رود لیکن اثر آن کندتر از اثر کلر است این امر باعث محدودیت استفاده از آن شده است.

پرکلرین یا H.T.H یا هیپوکلریت پر قدرت، یکی از ترکیبات کلسیم است که 70ـ60 درصد کلر دارد. محلول ساخته شده از H.T.H و ترکیبات دیگر کلردار برای گندزدایی آب بکار می‌رود.

ـ پرکلرین Ca(OCL)2 به صورت پودر یا کریستال ریز در بسته هایی با وزن مشخص تهیه و توزیع می‌گردد.

ـ گرد سفید کلر CaOCL2 که کلر قابل استفاده آن 39ـ5/33% است.

ـ محلول هیپوکلریت سدیم Naocl که دارای 5ـ3 و 16ـ10 درصد وزنی کلر قابل استفاده است.

به هر حال علی رغم ترکیبات جانبی کلر با مواد آلی آب و خطرات احتمالی آن برای سلامت هنوز کلر به عنوان یک ماده شیمیایی گندزدا برای بهسازی آب آشامیدنی مورد استفاده است.

Given the size and scope of project water disinfection, chlorination method is determined. Chlorine may be available in one of the following forms:
A) chlorine Cl2
B) NH2 Cl chloramines and NHCl2
C) high chlorine High Test Hypochlorit) HTH)
D) chlorine dioxide Clo2
Chlorine disinfection of water is the material of choice because it is inexpensive, effective, and its use is very simple. To prevent its toxic effects by chlorination of water is added. Ammonia, chlorine is used for disinfection of water, but the effect is slower than that of chlorine, which has limited its use.
HTH chlorine or hypochlorite high or powerful, is a combination of calcium chloride is 7060 percent. HTH solution made from chlorine and other compounds used for disinfection of water.
Chlorine filled with Ca (OCL) 2 powder or fine crystals in bundles weighing prepared and distributed.
Chlorine Chlorine is used as a white powder CaOCL2 395/33 percent.
Naocl with 53 wt% sodium hypochlorite and chlorine used in 1610.
However, in spite of adverse compounds of chlorine with organic matter, water and health hazards of a chemical disinfectant is chlorine is used for drinking water and sanitation.

Household water purifier, home water purifier royal, home water treatment system in Karaj home water purification water tek, Water Purifier water tek, household water treatment machine soft water, home water filtration system water tek, home water purifier soft water, Household water purifier water tek, the price of water purification soft water, water purification price soft water, water purification unit price of soft water, water purification unit price of water tek, water Purifier dealers soft water, water purification units representing water tek

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *