نانو بسپارهای متخلخل

نانو بسپارهای متخلخل

هنگامی که آلاینده های آلی آب گریز از طریق آب وارد خاک می شوند، به راحتی توسط ذرات جامد غیرمحلول در آب جذب و از آب جدا می شوند. پدیده جذب و دفع اینگونه آلاینده ها از آب به خاک و از خاک به هوا بسیار پیچیده است و به عوامل متعددی از قبیل حلالیت در آب، آب موجود در شبکه خاک و رقابت اجزای گوناگون خاک برای جذب این ذرات بستگی دارد.

هنگامی که بیش از یک مولکول آب گریز در محیط وجود داشته باشد، مولکول های آلاینده به جسمی متصل می شوند که از لحاظ شیمیایی بیشترین شباهت را به آنها داشته باشد. به همین دلیل نانو بسپار های متخلخل که شباهت زیادی به مولکول های مواد آلاینده دارند، مناسب ترین وسیله برای جداسازی این نوع آلاینده های آلی از آب و خاک بشمار می روند. به طور کلی کاربردهای زیست محیطی این نانوساختارها عبارتند از:

1-  جداسازی آلاینده های آلی از آب آشامیدنی.

2-  تصفیه پساب های واحدهای صنعتی مانند نیروگاه های هسته ای برای استفاده مجدد از آنها.

3-  پاکسازی منابع آبی آلوده شده به مواد نفتی.

4-  پاکسازی منابع آب زیرزمینی از آلاینده های آلی.

باتوجه به این که نانوبسپارهای متخلخل به کرات مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین هزینه های تصفیه به مراتب کمتر می شود.

When the hydrophobic organic contaminants through the soil into the water, Easily absorbed by the water insoluble solids and water are separated.Absorption and excretion of these pollutants from air, water, soil, and the soil is very complexAnd a variety of factors such as solubility in water, soil and competition in the network depends on different parameters of the soil to absorb the particles.

When more than one molecule is hydrophobic environment Molecules are physically attached to the pollutants that are chemically most similar to them. Why nano porous polymer molecules of pollutants that are very similar toMost appropriate means for separation of organic contaminants from soil and waterare theIn general, environmental applications of nanostructures include:

1. The removal of organic contaminants from drinking water.

2. wastewater treatment plants such as nuclear power plants to reuse them.

3. clean up oil-contaminated water.

4. cleanup of groundwater resources of organic pollutants.

Due to the porous Nanvbsparhay repeatedly used,

 So far less than the cost of treatment.

Elijah water, but Easy two-step water purification, water purification soft water home water filtration system water tek, Claire Aqua Water Purifier, Water Purifier water tek, the deaerator, deaerator sales price of water treatment water tek, the price of water purification water tek, Aqua water Purifier price, the price of the deaerator, the deaerator, use the deaerator

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *