پکیج ها و هیت پمپ ها

پکیج ها و هیت پمپ ها

پکیج های تهویه مطبوع بخش اعظم تولیدات کارخانجات بزرگ سازنده ی تجهیزات تهویه ومطبوع راتشکیل می دهند.این واحدهای یکچارچه دارای تجهیزات کامل بزای تهویه مطبوع یک مکان هستند. تجهیزاتی نظیر کمپرسور، کندانسور، اواپراتور، شیرهای کنترل وسایر متعلقات دریک جا گرد آمده و دستگاه یکپارچه رابوجود آوردند . حذف گرمای حاصل ازفرایند تبرید توسط کندانسور و ازطریق عبور هوا از روی آن صورت میگیرد ولی برخی از دستگاههای یکپارچه (Package) هستند که توسط برج خنک کننده وآب خنک می شوند.کمپرسوراین دستگاهها میتواند ازنوع رفت وبرگشتی ودرانواع کوچکترازنوع دورانی میباشند. کنترل وضعیت دستگاه غالبا ازطریق خارج شدن وبه مدارآب کمپرسورویا ویا ازطریق غیر فعال شدن سیلندرها (unload) ویا هردوی این روشها صورت می گیرد. پکیجها معمولا رطوبت اتاق را به دقت کنترل نمیکنند وفیلترهای آنها نیزازانواع فیلترهای باراندمان بالانیست.پکیج ها و هیت پمپهای تهویه مطبوع معمولا به دو صورت واحدهای یکپارچه ایستاده (VPAC) ساخته میشوند. اغلب واحدهای سقفی را روی بام ساختمان مستقر می سازند و ازاین جهت به واحدهای سقفی (Rooftop) معروف هستند. این واحدها می توانند روی زمین نیزاستقراریابند. کانالهای هوای خروجی آنها می تولنداز بالا، ازجلو ویا از پایین واحدهای یکپارچه خارج شود. واحدهای یکپارچه ایستاده (عمودی) برای استقراردرداخل ساختمان درنظرگرفته شده اند. کندانسوراین واحدها میتواند ازنوع هوایی باشد ودرمحلی دورترازمحل استقرارواحد داخلی و درهواتی آزاد قرارداده شود. کندانسور همچنین می تواند توسط آب و برج خنک کننده خنک شود.

Package air conditioners largest manufacturer of ventilation equipment manufacturing Vmtbv much make up. Ykcharchh units with full equipment for air conditioning a place. Equipment such as compressors, condensers, evaporators, control valves and other accessories in an integrated system Rabvjvd had gathered there. Removing heat from the process refrigeration by Kndansvrvaztryq Bvrhva done on it, but some integrated Azdstgahhay (Package) are cooled by the cooling tower water. Kmprsvrayn type devices can be moved back and forth Vdranva Kvchktraznv period. Often through out the state control and Mdarab Kmprsvrvya or disabled by Cylinders (unload) or both of these procedures are done. Packages are not carefully controlled humidity chambers to their Vfyltrhay Nyzazanva Barandman Balanyst filters.
Packages and heat pumps, air conditioners usually integrated two units standing (VPAC) are made. Wall units are often deployed on the roof and ceiling of the order units (Rooftop) are known. These units can Nyzastqraryabnd on the ground. They exhaust air ducts Tvlndaz top or bottom of the integrated Azjlv out. Integrated units standing (vertical) for Astqrardrdakhl buildings have been considered. Kndansvrayn type air units can be placed free Drhvaty Vdrmhly Dvrtrazmhl internal Astqrarvahd. Kndansvrhmchnyn can be cooled by water cooling tower.

Gyr, hard membrane filter, sand filter tank softener resin, softening resin, softening resin Ansar, automatic taker, taker of clear, smooth water softener resin, softening resin Radiator, softening resin, Mahyran, the sand filter sand filter fish, coated sand filter, sand filter calculations, reservoir sand filter, sand filter paper, how taker, taker map

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *