تصفیه آب با سیستم RO توسط مواد شیمیایی

تصفيه آب باسيستم RO

کلر

عملیات پس از تصفیه آب باسیستم RO  آب راجهت توزیع آماده میکند .اگرچه آب RO پس از گذرازممبراین عاری از پاتوژنهامیباشد . بهتر است عملیات تصفیه ثانویه درمواردی که احتمال خرلبی در ممبراین و یا آلودگی ثانویه در جریان آب خروجی آب می باشد انجام  شود .برای ضدعفونی یا از لامپ های UV جهت ازبین بردن germicidal یاباکتری ها استفاد ه می شود . کلرزنی  (کلر و آمونیا) از ته نشینی پاتوژن ها در جریان های خروجی مانند سازه های جدید  و یا آب backwash و یا لوله های مشکوک به آلودگی جلوگیری می کند .

کربن

فیلترهای کربن فعال به نوان یکی از مراحل فیلتراسیون قبل از سیستم RO می باشند . کربن فعال قادر به حذف کلر ، مواد آلی ، فلزات سنگین ، تری هالومتان ها ، آفت کش ها و بسیاری آلاینده های دیگر آب می باشد . همچنین قادر به شکستن ترکیب کلرآمین و حذف کلراز آب می باشد .میزان دوز بسیاپایین از کلر می تواند ممبراین رااز بین ببرد .

متابی سولفیت سدیم

یک ماده خنثی کننده است که برای کاهش پتانسیل شیمیایی استفاده می شود . مواد اکسیدکننده معمولا وقتی وارد غشای اسمز معکوس RO شوند با آن واکنش داده و در نتیجه باعث از بین رفتن آن می شوند . موادی مانند کلرو ازن که اکسید کننده های قوی هستند در صورت استفاده در آب ورودی باید قبل از رسیدن به غشاء اسمز معکوس RO حذف شوند . این حذف تنها با کمک محلول SMBS متابی سولفیت سدیم امکان پذیر است و به همین خاطر در زمانی که یرای ضدعفونی آب ورودی از یکی از روشهای اکسیداسیون و یا کلر استفاده شود در مراحل بعدی واحد تزریق SMBS متابی سولفیت سدیم نیز به سیستم تصفیه آب اضافه می گردد.

Chlorine

Operation of water distribution Rajht Basystam water RO RO water after preparing Although Gzrazmmbrayn Patvzhnhamybashd free. Is better than the secondary treatment in cases where the risk Khrlby Mmbrayn or secondary pollution of the water outlet is used. For disinfecting or germicidal UV lamps kill Yabaktry are to be used. Chlorination (chlorine and ammonia) from settling in the output pathogens such as new construction or backwash water pipes with suspected or prevent pollution.
Carbon

Activated carbon filters as an RO system is one of the stages of filtration before. Activated carbon to remove chlorine, organics, heavy metals, trihalomethanes, pesticides and many other water contaminants. The combination of chloramines are also able to break down and remove the water Klraz .myzan Bsyapayyn doses of chlorine can destroy Mmbrayn from.

Sodium metabisulphite

A neutralizing agent is used to reduce the chemical potential. RO reverse osmosis membrane materials, oxidizers are usually gets to interact with it, resulting in the loss of it. Ozone is a powerful oxidizing substances such as Klrv if used in reverse osmosis RO feed water must be removed before reaching the membrane.be.

 Water Filter aqua tek, industrial water treatment equipment and water purification devices for home and industrial filters Snty, half Mkvs, osmosis water treatment Fazlab, Aqua Vatr, wastewater treatment plant wastewater treatment housework Yzd, wastewater treatment Snty, housework sewage treatment sewage treatment methods Fazlab, system Ha, RO, Fyltrasyvn, filters Krbn, Fazlab, chlorination treatment process

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *