تولید ماده آنتی ­اسکالانت (ضد رسوب) با فرمولاسیون اختصاصی

آنتی اسکالانت

در حال حاضر بحران کم آبی از مشکلات و مسائل عمده در سطح جهان میباشد . بحران فوق در سالیان اخیر به طور جدی در کشور ایران نیز قابل مشاهده است. به منظور مقابله با این موضوع روشهای شیرین سازی انواع آبهای شور مورد توجه کلیه دست اندرکاران این صنعت قرار گرفته است. از میان روشهای مختلف ، یکی از اقتصادی ترین روشها ، روش اسمز معکوس (RO) میباشد که این روش شیرین سازی در کشور ما نیز به سرعت در حال گسترش است . به دنبال این گسترش و با توجه به حساسیت بالای دستگاه های RO و غشاهای مورد استفاده در این دستگاه ها و نامرغوب بودن بخش عمده­ای از مواد جلوگیری از رسوب (آنتی اسکالانت) موجود در بازار و غیر اصل بودن آنها و همچنین قیمت بالای مواد خارجی موجود در بازار و با در نظر گرفتن نیار مصرف کنندگان به مواد با کیفیت و قیمت مناسب ، این شرکت اقدام به تعریف پروژه تحقیقاتی در باب فرموله کردن و تولید این ماده در واحد تحقیق و توسعه خود نمود .

At present water crisis of major problems in the world. The crisis in Iran in recent years seriously is also visible. In order to deal with the issue of desalination of saline waters of all those involved in the industry is located.Among the various methods, one of the most economical methods, reverse osmosis (RO) desalination is that this method is rapidly spreading in our country. As well as the high price of foreign substances on the marketDo consumers with regard to quality materials at reasonable prices, the company has defined research project on the formulation and production of this substance in the research and development unit….

Anti Askalant, reverse osmosis, water treatment system for industrial and semi-industrial, household wastewater, industrial wastewater treatment, water treatment plants for hotels, aerobic wastewater treatment, domestic waste water treatment, magnetic devices, anti-fouling, anti-fouling poly-phosphate, anti-fouling Cooler, the price of anti-fouling, anti-fouling price electronic, anti-fouling prices, however, the anti-fouling, anti-fouling liquid package