تزریق آنتی اسکالانت و جلوگیری از پدیده رسوب

ضدرسوب آنتی اسکالانت

افزایش حجم و ضخامت رسوبات باگذشت زمان باعث کاهش جریان آب می شود . برای کاهش موادی که روی ممبران ها می نشیند از آنتی اسکالانت های اسمز معکوس استفاده می شود. آنتی اسکالانت به آلاینده ای موجود در آب می پیونددو از اتصال و چسبندگی آنها به سطح ممبران جلو گیری می نماید، آنتی اسکالانت آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده وهمراه پساپ از سیستم خارج مینماید .

معایب استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب :

افزایش تعداد شسشتوی ممبران

کاهش طول عمر ممبران

تعویض زود هنگام

کاهش ظرفیت تولید

Increase the volume and thickness of sediments over time to reduce the flow of water. To reduce the material that sits on the membrane and reverse osmosis anti Askalant used. Anti Askalant to pollutants in the water joins the connection and prevents adhesion to the surface of the membrane, the membrane anti Askalant contaminants from passing along Wastewater From outside the system.

Askalant disadvantages of using anti-poor:

Increasing the number of membrane wash cycle

Reduced membrane life

Replacement early

Reduce production capacity

  • فروش آنتی اسکالانت
  • مواد تشکیل دهنده آنتی اسکالانت