اهمیت استفاده از آنتی اسکالانت در سیستم های اسمز معکوس

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت مهمترین ماده شیمیائی است که معمولاً در سیستم‌های اسمز معکوس تزریق می‌گردد. با گذشت زمان به دلیل وجود نمک‌های محلول در آب ورودی به سیستم اسمز معکوس، محل‌های عبور آب از غشا دچار گرفتگی شده و به اصطلاح scalingبه وجود می‌آید. جهت جلوگیری از این رسوبات بر روی ممبران آب ورودی به سیستم RO میزان دوز مناسبی آنتی اسکالانت تزریق می‌شود. عدم استفاده از این ماده آسیب جدی به ممبران‌های دستگاه اسمز معکوس زده و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS  آب می‌گردد . به طور کلی تمامی سیستم‌هایی که در آنها از فناوری غشایی برای تصفیه آب استفاده می‌شود، در معرض گرفتگی منافذ روی غشا قرار دارند که مهم‌ترین نوع آن سیستم‌های آب شیرین‌کن اسمز معکوس است.به علت پدیده رسوب (scale) وگرفتگی (fouling) روی ممبران ها سرمایه گذاری روی مواد شیمیایی آنتی اسکالانت برای نگهداری از سیستم اهمیت فراوانی دارد . رسوبات به طور عمده از مواد معدنی مانند کربنات کلسیم (CaCO3)، سولفات کلسیم (CaSO4)، سولفات باریم (BaSO4)، سولفات استرانسیم (SrSO4) و… تشکیل می‌شوند. نمونه‌هایی از رسوبات غیر متداول ولی به همان اندازه مشکل‌زا نیز رسوبات سیلیکا (SiO2) و فلورید کلسیم (CaF2) هستند. مهم ترین ماده مصرفی این دستگاه ، آنتی اسکالانت است که برای شستشوی ممبران از آن استفاده می شود . رسوبات سیلیکا (SiO₂) و فلوراید کلسیم (CaF) کمتر متداول هستند اما مشکل ساز میباشند . جهت جلوگیری این رسوبات بر روی ممبرین به آب ورودی به سیستم RO میزان دوز مناسبی آنتی اسکالانت تزریق می شود .

Anti Askalant the chemical is usually injected in reverse osmosis systems. Over time, the presence of soluble salts in the feed water to the reverse osmosis system, water passes through the membrane into flooded areas and the so-called scaling occurs. The deposits on the membrane to prevent water entering the RO system Anti Askalant appropriate dose is injected. Do not use this material serious damage to the membranes for reverse osmosis system and reduces output and high TDS and is also. Generally, all systems in which the membrane technology for water treatment is used, the clogging of the pores of the membrane are exposed to the most important type of reverse osmosis desalination systems is the phenomenon of precipitation (scale) and Eclipse
(Fouling) on the membrane are investing in anti-Askalant chemicals for maintenance of the system is very important. Deposits mainly minerals such as calcium carbonate (CaCO3), calcium sulfate (CaSO4), barium sulfate (BaSO4), strontium sulfate (SrSO4) and form. Examples of non-conventional deposits sediment but equally problematic as silica (SiO2) and calcium fluoride (CaF2) are. The most important use of these devices, anti Askalant that it is used for membrane cleaning. Deposits of silica (SiO₂) and calcium fluoride (CaF) are less common but are problematic. The deposits on the membrane to prevent water entering the RO system Anti Askalant appropriate dose is injected.

 Water treatment system, aqua tek industrial and semi-industrial water treatment system, filter systems for home and industrial water purification, anti Askalant Buy, anti Askalant, anti Askalant What? , Askalant, anti Askalant, anti Askalant is, compounds Askalant antibodies, antibody production Askalant, anti Askalant purchase, the buyer anti Askalant properties Askalant antivirus, anti-Askalant sales price anti Askalant

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *