ضدعفونی کردن آب با کلر

کلرزنی آب

سترون کردن هم روی آبهای زیر زمینی و هم روی آبهای سطحی انجام می‌شود. بدیهی است که سترون کردن برای آبهای زیرزمینی اجباری نیست. ولی ممکن است ازلحاظ رعایت احتیاط و درصورتی که بررسی‌های هیدروژئولوژیکی امکان آلوده بودن آبها را تایید کند، درمورد آبهای زیر زمینی نیز انجام شود.به هرحال ، سترون کردن با آلودگی‌های گذرا مقابله می‌کند. از طرف دیگر ، اگرآب فاصله زیادی را در مجرای روباز طی کند، خطر آلودگیهای اتفاقی نیزباید در نظر گرفته شود.در این مورد ، اگرآب را در مبداء حرکت آن سترون کنیم، درواقع ، ضمانتی اضافی برای خوراکی بودن کیفیت آب است که پتانسیل مقاومت آن را دربرابرمیکروب‌ها نیز افزایش می‌دهد.سترون‌کردن آبهای سطحی الزامی است. سترون کردن درواقع دنباله عملیات انعقاد ، ته‌نشین کردن و تصفیه آب هاست، اما از لحاظ انهدام میکروبهای بیماریزا به اندازه کافی موثر نیستند. دراین مقاله ، سترون کردن با کلررا بررسی می‌کنیم.

Sterilize both the groundwater and surface water is still on. Obviously not compulsory sterilization for underground water. But may be in terms of precautions and if the hydro-geological studies to confirm the possibility of water contamination, the groundwater has to be done. However, sterilization by passing fights infections. On the other hand, open Drmjray Agrab far to travel, the risk of accidental contamination should be taken into account.
In this case, Agrab be sterilized at the origin of the movement, in fact, an additional guarantee of quality water for food Nyzafzaysh Drbrabrmykrvbha it is potential resistance. Surface sterilization is required. It follows the conclusion of sterilization operations, and water is deposited, but it was not effective enough to destroy disease-causing microbes. In this article, we examine the sterilization with Klrra.Industrial water treatment system and half Snty, Fyltrdstgah Household water treatment and chlorination system Snty, Drumsticks gas pumps, chlorination of water, the chlorine Zny, devices Zny, chlorine chlorination method of Zny, chlorine water, chlorine methods Zny, methods water, gas chlorination system Klrzny, chlorination system, effects of chlorine and chlorine pump Zny, Zny, package Zny, chlorine chlorine chlorine Khty, woman women Gazy, Qrsy, chlorination chlorination chlorination tank to water, chlorine water, chlorine Dsty, gas, liquid chlorination