یخ بستن یا فریز کردن آب درون بطری مشکلی ایجاد می‌کند؟

فیلتر کربن اکتیو

یخ بستن آب درون بطری موجب ایجاد ترکیبات سرطان‌زا می‌شود و نباید درجه خنک کردن بطری تا میزان یخ بستن آب آن کاهش پیدا کند.

*نظر شما در رابطه با پر کردن مجدد بطری‌‌های آب معدنی با آب‌‌های شهری یا موادی مثل آب‌غوره، آب‌لیمو و نگهداری آنها در یخچال چیست؟

در این موارد تاکید می‌کنیم نه تنها از این بطری های پلاستیکی برای خنک کردن و یخ بستن آب معمولی استفاده نشود، بلکه از نگهداری موادی که خواص اسیدی یا بازی دارند مثل آب‌غوره، آب‌لیمو و سرکه خودداری شود، زیرا این مواد با دیواره بطری واکنش هایی می دهند که خطرآفرین و سرطان‌زاست.

*در بسیاری از مغازه‌‌ها، آب‌‌های معدنی پشت شیشه‌‌ی مغازه طوری قرار گرفته‌اند که در معرض تابش مستقیم آفتاب هستند. در این موارد مشکلی ایجاد نمی‌شود؟

گرما و تابش مستقیم نور آفتاب، واکنش بین محتویات بطری(مثل آب، آبمیوه، مایع شربت و …) و دیواره آن را افزایش می‌دهد که ‌این امر موجب انتقال ترکیبات دیواره بطری به درون مواد داخل آن و در نتیجه افت کیفیت و فساد مایعات می گردد.

*چرا بعضی از مواقع به آب بطری‌‌ها، گاز دی‌اکسیدکربن اضافه می‌کنند؟

با افزایش گاز دی‌اکسیدکربن، آب خوش‌خوراک تر می‌شود، منتها استفاده از این آب‌‌های گازدار خالی از اشکال نیست. از یک طرف موجب صدمه به مینای دندان می‌شوند و از طرف دیگر برای افرادی که بیماری ریفلاکس (ترش کردن غذا) یا نفخ معده دارند، مضر است.

مهم ترین اثر نامطلوب پساب های نساجی چیست ؟

مهم ترین اثر نامطلوب پساب های نساجی که به جریان های آب تخلیه می گردد  رنگ موجود در این پساب ها است . پساب های نساجی که به طور نسبی مورد تصفیه قرار گرفته باشد، علاوه بر رنگ محتوی مواد معلق، روغن، دترجنت، مواد آلی و مواد معدنی خواهد بود که در تخلیه به جریان ها هر کدام از عوامل یاد شده مشکلاتی تولید خواهد نمود  . Porter  و Sinder ضمن مطالعه بر روی 30 نمونه رنگ به این نتیجه رسیدند که در پساب های محتوی رنگ نساجی اغلب BOD معرف یک تا 26 درصد COD است و این بدان معنی است که پساب نساجی به راحتی فاضلاب شهری که BOD آن حداقل 50% COD است نمی تواند مورد تصفیه و تجزیه قرار گیرد، نسبت BOD  به  COD  در صورت استفاده از روش های بیولوژیکی برای تصفیه پساب نساجی باز هم زیادتر می گردد، بالا بودن BOD و پایین بودن COD پساب تصفیه نشده نمی تواند باعث اکسیژن دهی دریافت کننده پساب تصفیه شده گردد، اما وجود مواد آلی مقاوم مخصوصا در مواقعی که در پایین دست محل تخلیه آب مورد استفاده آشامیدنی داشته باشد، دگرگونی شدیدی در کیفیت آب به وجود آورده و چه بسا زندگی آبزیان مثل ماهی را با اشکال مواجه سازد مشکلات جریان های دریافت کننده پساب نساجی بیشتر از آنجایی ناشی می شئد که در یک منطقه  کوچکی تعداد زیادی کارخانه نساجی تاسیس می گردد که متاسفانه تمام آن ها پساب خود را به صورت خام یا تصفیه شده نسبی در جریانی که درنزدیک آن تخلیه می کنند، گاهی اوقات در اکثر مواقع سال 50% از جریان رودخانه را پساب های نساجی تشکیل داده است، و این خود مشکل استفاده در پایین دست نقطه صنعتی را محدود می سازد  .

Freezing of the water in the bottle, and should not cause carcinogenic compounds degree of cooling to the freezing water bottles decline.

What do you think about refilling bottles of mineral water to urban water or substances such as verjuice, lemon juice and keep them in the refrigerator is?

In these cases, we emphasize not only the plastic bottles for cooling and freezing tap water is not used, but the maintenance of the material properties such as acidity or alkalinity of verjuice, lemon juice and vinegar be avoided because the bottle wall material reactions that hazardous and carcinogenic.

In many mineral waters were so behind glass shops are exposed to direct sunlight. In these cases is not a problem?
is.

Why some cases, bottled water, carbon dioxide gas is added?

With the increase in carbon dioxide, water is more palatable, but this is not bug-free carbonated water. On the one hand damage tooth enamel, and on the other hand for people who have reflux disease (fermented food) or stomach bloating, bad.

What is the most important adverse effects of textile waste?

The most important adverse effect of waste water flowing into the drain, which is textile. Color is contained in the wastewater.Water can not be split, the ratio of BOD to COD in textile wastewater treatment using biological methods is still larger, high BOD and COD effluent untreated can cause low oxygen recipient of treated wastewater Therefore,
But the presence of organic materials, especially when used downstream of the discharge water is drinkable,
their waste as raw
Or near the drain current is relatively refined, sometimes at most times of the year 50%
Textile waste is made up of the river, and this problem downstream industrial point limit….

Industrial and semi-industrial water treatment system, boiler – Boiler, charcoal water filter refrigerator, sink under Fshar, plastic tanks, mixing tanks with tank air, compressed air tanks, air tanks, air and water tank, hydraulic tank, 206 hydraulic tank, hydraulic tank